ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

keep off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *keep off*, -keep off-

keep off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep off (phrv.) ถอยห่างไว้ See also: ออกห่างไว้ Syn. get off, hang back
keep off (phrv.) ล่าช้า See also: มาช้ากว่ากำหนด Syn. hang up, hold back
keep off (phrv.) งด See also: ละเว้น, ยกเลิก Syn. keep away from, stay away from, stay off
keep off (phrv.) หลีกเลี่ยง See also: หยุด, เลิก, ละ Syn. keep away from, stay away from
keep off (phrv.) ไม่พูดถึง See also: ไม่เอ่ยถึง
keep off (phrv.) ลาหยุด See also: อยู่ห่างจาก Syn. stay off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้ามเดินลัดสนาม (v.) keep off the grass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd keep off the grass.เป็นฉัน จะไม่ลัดสนาม
If you stay here, you need to keep off the road.ถ้าคุณอยู่ที่นี่ คุณจำเป็นต้องอยู่ห่างจากถนน
Luna, we're here. Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพรุนของดิลิโกล์
A man I know to be guilty. A man you want to keep off death row.ผู้ชายคนหนึ่งฉันรู้ว่ามีความผิด ชายคนหนึ่งที่คุณต้องการให้ปิดในแดนประหาร
You gotta keep off these bars.เธอต้องยืนห่างจากลูกกรง
Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพลับของดิลิโกล์
We keep offering more money.มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้น เราพยายามเสนอเงินให้

keep off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち入り禁止(P);立入禁止(P);立入り禁止(P);立ち入禁止(P)[たちいりきんし, tachiirikinshi] (exp,n,adj-no) no entry; Keep Off!; No Trespassing; (P)

keep off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้ามเดินลัดสนาม[v. exp.] (hām doēn la) EN: keep off the grass ; Don't walk on the grass FR: ne pas marcher sur la pelouse
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind FR: abriter du vent
ทำให้พ้นไป[v. exp.] (thamhai pho) EN: keep away ; keep off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า keep off
Back to top