ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kaolin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kaolin*, -kaolin-

kaolin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kaolin (n.) ดินขาว See also: ดินนวล, ดินเกาเหลียง, ดินเกาลิน Syn. kaoline, white clay, porcelain clay
kaoline (n.) ดินขาว See also: ดินนวล, ดินเกาเหลียง, ดินเกาลิน Syn. white clay, porcelain clay
English-Thai: HOPE Dictionary
kaolin(เค'โอลิน) n. ดินสีขาวใช้ทำเครื่องเคลือบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kaolinดินขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kaolinดินขาว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดินนวล (n.) kaolin See also: a kind of white clay for making glazing pottery Syn. ดินขาว, ดินเหนียว
ดินเกาลิน (n.) kaolin See also: China clay Syn. ดินเกาเหลียง
ดินเกาเหลียง (n.) kaolin See also: China clay Syn. ดินเกาลิน
เกาลิน (n.) Kaolin See also: china clay Syn. เกาเหลียง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง

kaolin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高岭土[gāo lǐng tǔ, ㄍㄠ ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, 高岭土 / 高嶺土] kaolin (clay); china clay
陶土[táo tǔ, ㄊㄠˊ ㄊㄨˇ, 陶土] potter's clay; kaolin

kaolin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カオリン[, kaorin] (n) kaolin
磁土[じど, jido] (n) (See カオリン,高陵土) kaolin
カオリナイト[, kaorinaito] (n) kaolinite
白土[しらつち;はくど, shiratsuchi ; hakudo] (n) (See カオリン) white clay; white earth; kaolin; mortar
白粘土[はくねんど, hakunendo] (n) kaolin; potter's clay
磁鉱[じこう, jikou] (n) (1) kaolin; China clay; (2) (abbr) (See 磁鉄鉱) magnetite
陶土[とうど, toudo] (n) potter's clay; kaolin; kaoline

kaolin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินเกาเหลียง[n. exp.] (din kaolīen) EN: kaolin ; China clay FR: kaolin [m]
ดินเกาลิน[n. exp.] (din kaolin) EN: kaolin ; China clay FR: kaolin [m]
ดินขาว[n.] (dinkhāo) EN: kaolin FR: kaolin [m]
ดินนวล[n.] (dinnūan) EN: kaolin ; white clay FR: kaolin [m]
กะบัง[n.] (kabang) EN: kaolin FR: kaolin [m]
เกาเหลียง[n.] (kaolīeng) EN: kaolin FR: kaolin [m]
เกาลิน[n.] (kaolin) EN: kaolin ; china clay FR: kaolin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kaolin
Back to top