ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jobber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jobber*, -jobber-

jobber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jobber (n.) ผู้ค้าส่ง See also: พ่อค้า, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้แจกจ่าย Syn. seller, wholesaler, seeder
jobbery (n.) การทุจริต See also: การทำกิจธุระของหลวงโดยแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
jobber(จอบ'เบอะ) n. พ่อค้าขายส่ง,คนงานที่ทำงานเป็นชิ้น ๆ, Syn. wholesale merchant
English-Thai: Nontri Dictionary
jobber(n) พ่อค้าขายส่ง,ผู้ขายหุ้น,ผู้ทำงานเหมา

jobber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲買人[なかがいにん, nakagainin] (n) broker; jobber

jobber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับจ้าง[n. exp.] (phū rapjāng) EN: employee ; hireling ; hired person ; jobber FR: employé [m] ; salarié [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jobber
Back to top