ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interstellar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interstellar*, -interstellar-

interstellar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interstellar (adj.) ระหว่างดวงดาว
English-Thai: HOPE Dictionary
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวล้อมเดือน (n.) moon in the interstellar See also: having many attendants
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Via an interstellar wormhole It is believedโดยการผ่านวอร์มโฮลระหว่างดวงดาว... ...มันถูกเชื่อว่ายังงั้น
How can I possibly discuss with Stan Lee the scientific foundations for interstellar flight on a silver surfboard when part of my brain will be scanning his face for signs of contagious skin disease?แล้วทีนี้ฉันจะคุย กับสแตน ลีเรื่อง สถาบันวิทยาศาสตร์ สำหรับการบินอวกาศ บนกระดานเงินได้ยังไง
If you look out into the interstellar medium, the same compounds are there as on Earth.เรากำลังสร้างขึ้นบนรูป แบบของเคมีคาร์บอน เรียกว่าเคมีอินทรีย์ และนี่น่าจะเป็นภาษาของชีวิต
RACHEL: Deep in space there are giant interstellar clouds.ลึกลงไปในอวกาศ มีกลุ่มควัน ระหว่างดวงดาวขนาดยักษ์
Prepare for interstellar launch.เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดตัว ระหว่างดวงดาว
Stars are born in litters, formed from the gas and dust of interstellar clouds.พวกเขาทำให้แสงดาว ดาวจะเกิดในลูกครอก,
Its sister stars, hatched from the same interstellar cloud, are dispersed throughout the galaxy.และเป็นทางยาวจากที่มันเกิด ดาวน้องสาวของ ฟักออกจากเมฆดวงดาวเดียวกัน
Of the thousands of stars you see when you look up at the night sky, every one of them is living in an interval between two collapses... an initial collapse of a dark, interstellar gas cloud to form the star,พันดาวที่คุณเห็น เมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืน, ทุกหนึ่งของพวกเขาอาศัยอยู่
The psychedelic death shrouds of ordinary stars are fleeting, lasting only tens of thousands of years before dissipating in the interstellar gas and dust from which the new stars will be born.ห่มตายประสาทหลอน ดาวสามัญประเดี๋ยวเดียว นานเพียงนับพัน ๆ ปี
Those dark patches are caused by interstellar dust.ผู้รอยดำที่เกิดจากฝุ่น ระหว่างดวงดาว
Some comets are flung out of the solar system to wander interstellar space.ดาวหางบางคนโยน ออกจากระบบสุริยะ การเดินอวกาศระหว่างดวงดาว แต่สำหรับคนอื่น ๆ ที่มี ชะตากรรมที่แตกต่างกัน
But what about trip from star to star-- an interstellar odyssey?แต่สิ่งที่เกี่ยวกับ การเดินทางจากดาว ออเดสีดวงดาว?

interstellar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恒星际[héng xīng jì, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 恒星际 / 恆星際] interstellar; between the fixed stars
星际[xīng jì, ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 星际 / 星際] interstellar; interplanetary

interstellar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
星間[せいかん, seikan] (adj-no) interstellar
星間ガス[せいかんガス, seikan gasu] (n) interstellar gas; interstellar miasma
星間吸収[せいかんきゅうしゅう, seikankyuushuu] (n) interstellar absorption
星間塵[せいかんじん, seikanjin] (n) interstellar dust
星間物質[せいかんぶっしつ, seikanbusshitsu] (n) interstellar matter
星間雲[せいかんうん, seikan'un] (n) interstellar cloud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interstellar
Back to top