ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interdenominational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interdenominational*, -interdenominational-

interdenominational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interdenominational (adj.) ระหว่างต่างศาสนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interdenominational
Back to top