ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intendance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intendance*, -intendance-

intendance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intendance (n.) สำนักงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับการบริหาร See also: สำนักงานอำนวยการ
English-Thai: HOPE Dictionary
intendance(อินเทน'เดินซฺ) n. การควบคุม,การดูแล,แผนควบคุมการบริหาร,แผนกสมุหเทศาภิบาล

intendance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยกกระบัตร[n.] (yokkrabat) EN: supply service of an army ; procurement service FR: intendance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intendance
Back to top