ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insider*, -insider-

insider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insider (n.) คนภายใน See also: คนใน, คนวงใน, ผู้รู้เรื่องภายใน
English-Thai: HOPE Dictionary
insider(อินไซ'เดอะ) n. คนวงใน,ผู้รู้เรื่องภายใน,ผู้รับเรื่องราวเบื้องหลัง, Syn. colleague
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนภายใน (n.) insider See also: member Syn. บุคคลภายใน Ops. คนนอก
คนวงใน (n.) insider See also: confidant Syn. คนใน, วงใน Ops. คนนอก
คนวงใน (n.) insider See also: confidant Syn. คนใน, วงใน Ops. คนนอก
คนใน (n.) insider See also: member Syn. บุคคลภายใน, คนภายใน Ops. คนนอก
บุคคลภายใน (n.) insider See also: member Syn. คนภายใน Ops. คนนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It looks like the ultimate insider has become a total outsider.ดูเหมือนว่า เรื่องภายในคง ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วล่ะ
Senator Ron Davis announced his resignation after being accused of insider trading with WilPharma stock a company of which he is a major stockholder.ส.ว. รอน เดวิส ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากถูกกล่าวหาเรื่องมีความใกล้ชิดกับข้อมูลของวิลฟาร์ม่า ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Is--is there, like, a insider hand-signal system for the drunken elite?รหัสลับอะไรประมาณนั้นน่ะ
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ
An insider has a leg up.ยังไงคนในเรารู้จักดีกว่า
Bank fraud, insider trading.ฉ้อโกงธนาคาร, ติดต่อซื้อขายกับคนใน
If Schumer met this insider in Berlin odds are this guy's a foreign national.ถ้าชูเมอร์เจอคนให้ข้อมูลที่เบอร์ลิน หมอนี่จะต้องสำคัญมาก ต้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการ
2nd and 3rd generation conglomerate use insider info and financial power for money laundering.ทายาทในอนาคต ฟอกเงิน และหุ้น... .
Dan, you know as well as I do you can't be an insider and make great art.แดน เธอก็รู้เหมือนที่ฉันรู้ เธอเป็นคนวงใน
He also appears to have insider knowledge of the families in these cases, so we need to look for someone who is privy to what went on behind those closed doors.เขารู้ข้อมูลวงใน ของครอบครัวในคดีเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัว คนที่รู้
You have insider information. I needed your help.คุณมีข้อมูลภายใน ฉันต้องการให้คุณช่วย
Saunders has already had a brush with the SEC, an accusation of insider trading, unproven, so his risk taking may have led him into dangerous waters.ซอนเดอร์สกำลังมีปัญหากับทาง กลต. (คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ในข้อหาทำการซื้อขายแบบ ฮั้วกับคนในแต่พิสูจน์ไม่ได้

insider ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内幕交易[nèi mù jiāo yì, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, 内幕交易 / 內幕交易] insider trading; insider dealing
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)

insider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイダー取引[インサイダーとりひき, insaida-torihiki] (n) insider trading
消息通[しょうそくつう, shousokutsuu] (n) well-informed person; insider
獅子身中[しししんちゅう, shishishinchuu] (n) treacherous friend; snake in one's bosom; treacherous insider
インサイダー[, insaida-] (n) insider; (P)
内角球[ないかっきゅう, naikakkyuu] (n) insider; inside ball
内輪同志[うちわどうし, uchiwadoushi] (n) members of the family; insiders
早耳[はやみみ, hayamimi] (n,adj-no) insider; keen of hearing

insider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุคคลภายใน[n. exp.] (bukkhon phā) EN: insider FR:
อินไซเดอร์[n.] (insaidoē) EN: insider FR:
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน[n. exp.] (kān seūkhāi) EN: insider trading ; insider dealing FR:
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
คนใน[n.] (khon nai) EN: insider FR: initié [m] ; membre effectif [m]
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow FR:

insider ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Insiderhandel {m}; Insidergeschäfte
Seilschaft {f}insider relationship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insider
Back to top