ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inextricable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inextricable*, -inextricable-

inextricable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inextricable (adj.) ที่แก้ไม่ได้ See also: ที่หนีไม่รอด, ที่แยกกันไม่ออก Syn. immovable, inseparable
English-Thai: HOPE Dictionary
inextricable(อินเอคซฺ'ทระคะเบิล) adj. แก้ไม่ได้,หนีไม่รอด,เอาไม่ออก., See also: inextricability,inextricableness n. inextricably adv., Syn. hopelessly,involved)
English-Thai: Nontri Dictionary
inextricable(adj) แก้ไม่ไหว,หนีไม่รอด,ถอดไม่ออก,แก้ไม่ออก

inextricable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切っても切れない[きってもきれない, kittemokirenai] (exp,adj-i) inseparable (esp. bond, relationship); inextricable; joined at the hip; integral; essential; cannot be broken (cut, separated); indissoluble

inextricable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยุ่งยาก[adj.] (yungyāk) EN: complicated ; complex ; involved ; convoluted ; labyrinthine ; thorny ; difficult ; hard FR: compliqué ; complexe ; inextricable ; épineux ; labyrinthique ; tordu (fig.) ; alambiqué

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inextricable
Back to top