ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ineffable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ineffable*, -ineffable-

ineffable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ineffable (adj.) ซึ่งไม่สามารถพรรณนาได้ See also: ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ Syn. inexpressible, indescribable, unutterable
English-Thai: Nontri Dictionary
ineffable(adj) สุดจะพรรณนา,เหลือที่จะกล่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Give us the benefit of your ineffable wisdom, Fogg.งั้นชี้ช่องทางโจรเผ่นให้เราเห็นซิ

ineffable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫名[mò míng, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ, 莫名] indescribable; ineffable

ineffable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือที่จะพรรณนา[adj.] (leūa thī ja) EN: indescribable ; beyond description ; beyond words ; inexpressible ; ineffable FR: indescriptible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ineffable
Back to top