ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indigo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indigo*, -indigo-

indigo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indigo (n.) คราม See also: สีย้อม Syn. indigotin
indigo (adj.) สีน้ำเงินม่วง See also: สีคราม
indigotin (n.) คราม See also: สีย้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
indigo(อิน' ดะโก) n. สีคราม, ชื่อพืชชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
indigo(adj) สีน้ำเงินเข้ม,สีคราม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indigoผงคราม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คราม (n.) indigo See also: blue, indigo blue, aniline blue Syn. สีคราม, สีน้ำเงิน
คราม (n.) indigo Syn. ผงคราม
ผงคราม (n.) indigo
สีคราม (n.) indigo See also: blue, indigo blue, aniline blue Syn. สีน้ำเงิน
คราม (n.) Indigofera tinctoria See also: indigo blue tree Syn. ต้นคราม
ต้นคราม (n.) Indigofera tinctoria See also: indigo blue tree
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.หลายปีมาแล้ว เจ้าของที่สั่งให้เรา ปลูกคราม
I can't go to an Indigo Girls concert. I just can't.ฉันไม่สามารถไปดูคอนเสิร์ตอินดิโก้ (วงดนตรีดูโอ) ฉันไปไม่ได้
Indigo located. And the secondary.ที่อิดีโก้, และทั้งสองจุด
So no one wants our indigo.จึงไม่มีใครต้องการ ครามของเรา
Windigos are in the Minnesota woods or Northern Michigan. I've never even heard of one this far west.เวนดิโก้อยู่ในมินเนโซต้าหรือไม่ก็ตอนเหนือของมิชิแกน ไม่มาถึงตะวันตกนี่หรอก
It's for protection. The windigo can't cross over them.เป็นสิ่งป้องกันภัย เวนดิโก้เข้ามาในนี้ไม่ได้หรอก
Windigo is a cree indian word. It means, "evil that devours."เวนดิโก้ป็นศัพท์ของอินเดียแดง หมายถึงปีศาจจอมสังหาร
More than anything, a windigo knows how to last long winters without food.เวนดิโก้รู้ว่าจะใช้ชีวิตหน้าหนาวโดยไม่มีอาหารได้ยังไง
Bone for white, kermes insect for red and woad for indigo.กระดูกให้สีขาว แมลงเคอร์เมสให้สีแดง และครามให้สีน้ำเงินเข้ม
Anyway, bone for white, kermes insect for red, and wode for indigo.กระดูกให้สีขาว แมลงเคอร์เมสให้สีแดง และครามให้สีน้ำเงินเข้ม
Indigo. Umber. Linseed oil.สีย้อม สีน้ำตาล น้ำมันลินซีด
That requires indigo-level clearance -- top secret.จะเข้าไปได้ต้องมี การตรวจที่เข้มงวดมาก... ความลับขั้นสุดยอดน่ะ

indigo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板蓝根[bǎn lán gēn, ㄅㄢˇ ㄌㄢˊ ㄍㄣ, 板蓝根 / 板藍根] indigo woad root; root of Isatis indigotica (used in traditional Chinese medicine)
蓼蓝[liǎo lán, ㄌㄧㄠˇ ㄌㄢˊ, 蓼蓝 / 蓼藍] indigo dye; Polygonum tinctorium
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 靛] indigo pigment
靛蓝[diàn lán, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˊ, 靛蓝 / 靛藍] indigo (dye)
靛蓝色[diàn lán sè, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, 靛蓝色 / 靛藍色] indigo blue
蓝靛[lán diàn, ㄌㄢˊ ㄉㄧㄢˋ, 蓝靛 / 藍靛] indigo
靛青[diàn qīng, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄥ, 靛青] indigo
草大青[cǎo dà qīng, ㄘㄠˇ ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ, 草大青] Isatis indigotica (indigo woad plant)

indigo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジゴ;インディゴ[, injigo ; indeigo] (n) indigo
木藍[きあい;キアイ, kiai ; kiai] (n) (1) (uk) (See インド藍) anil indigo (Indigofera suffruticosa); (2) (uk) (See 琉球藍) Assam indigo (Strobilanthes cusia)
琉球藍[りゅうきゅうあい;リュウキュウアイ, ryuukyuuai ; ryuukyuuai] (n) (uk) Assam indigo (Strobilanthes cusia)
結城紬;結城つむぎ[ゆうきつむぎ, yuukitsumugi] (n) silk products produced near Yuuki (using natural indigo dye); Yuuki pongee
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned)
鼬萩[いたちはぎ;イタチハギ, itachihagi ; itachihagi] (n) (uk) false indigo (Amorpha fruticosa); bastard indigo; leadwort
インジゴイド染料[インジゴイドせんりょう, injigoido senryou] (n) (obsc) indigoid dye

indigo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงคราม[n. exp.] (dūang khrām) EN: Indigo Hill Chafer FR:
เขียวคราม[adj.] (khīo khrām) EN: indigo blue FR:
คราม[n.] (khrām) EN: indigo FR: indigo [m]
คราม[adj.] (khrām) EN: indigo ; deep blue ; aniline blue ; indigo blue FR: indigo ; bleu indigo
ครามธรรมชาติ[n. exp.] (khrām thamm) EN: natural indigo FR:
ม่อห้อม; ม่อฮ่อม[n.] (møhøm) EN: mohom shirt ; farmer's shirt ; indigo shirt ; unisex farmer's outfit FR: chemise indigo [f]
หม้อห้อม[n.] (møhøm) EN: mohom shirt ; farmer's shirt ; indigo shirt ; unisex farmer's outfit FR: chemise indigo [f]
เสื้อหม้อห้อม ; เสื้อหม้อฮ่อม[n. exp.] (seūa møhøm) EN: mohom shirt ; farmer's shirt ; indigo shirt ; unisex farmer's outfit FR: chemise indigo [f]
สีคราม[n. exp.] (sī khrām) EN: indigo FR: indigo [m]
สีคราม[adj.] (sī khrām) EN: indigo ; deep blue ; aniline blue ; indigo blue FR: indigo ; bleu indigo
ห้อม[n.] (høm) EN: Indigofera tinctoria FR:
ฮ่อม[n.] (høm) EN: Indigofera tinctoria FR: Indigofera tinctoria
ห้อมเมือง[n.] (hømmeūang) EN: Indigofera tinctoria FR:
ฮ่อมเมือง[n.] (hømmeūang) EN: Indigofera tinctoria FR: Indigofera tinctoria
เขียวไข่กา[n.] (khīokhaikā) EN: old-time indigo-blue bowl FR:
คราม[n.] (khrām) EN: Indigofera tinctoria FR: Indigofera tinctoria
ครามป่า[n. exp.] (khrām pā) EN: Indigofera dosua FR: Indigofera dosua
สีครามเข้ม[n.] (sī khrām kh) EN: dark indigo-blue FR:
ถั่วดิน[n. exp.] (thūa din) EN: Indigofera dosua FR: Indigofera dosua
ต้นคราม[n. exp.] (ton khrām) EN: Indigofera tinctoria FR:

indigo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indigo {n}indigo
indigoblau {adj}indigo blue
indigofarben {adj}indigo
Learara {m} [ornith.]Indigo Macaw
Indigostirnamazilie {f} [ornith.]Indigo-capped Hummingbird
Indigoschnäpper {m} [ornith.]Indigo Flycatcher
Türkisbischof {m} [ornith.]Indigo Grosbeak
Indigohakenschnabel {m} [ornith.]Indigo Flowerpiercer
Indigofink {m} [ornith.]Indigo Bunting
Purpuratlaswitwe {f} [ornith.]Variable Indigobird
Rotfuß-Atlaswitwe {f} [ornith.]Village Indigobird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indigo
Back to top