ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imbrute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imbrute*, -imbrute-

imbrute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imbrute (vt.) กระทำทารุณ See also: ทารุณ
imbrute (vi.) กระทำทารุณ See also: โหดร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
imbrute(อิมบรูท') vt.,vi. ทำให้ลดต่ำ,ลดต่ำทำให้เสื่อมทราม,ทารุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imbrute
Back to top