ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imbecility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imbecility*, -imbecility-

imbecility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imbecility (n.) ความโง่ See also: ความโง่เง่า, ความปัญญาอ่อน, ความไม่เต็มบาท Syn. absurdity, foolishness, idiocy
English-Thai: HOPE Dictionary
imbecility(อิมบิซิล'ลิที) n. ความโง่,ความเบาปัญญา,ความไม่เต็มบาท, Syn. foolishness
English-Thai: Nontri Dictionary
imbecility(n) ความโง่,ความไม่เต็มบาท,ความบ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your imbecility being what it is, I should have known to say,- จำได้ไหม - ฉันเข้าใจประเด็นที่นายพูดถึง

imbecility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴呆[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, 痴呆 / 痴獃] imbecility; dementia
痴呆[chī dāi, ㄔ ㄉㄞ, 痴呆 / 癡呆] imbecility; dementia

imbecility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
低能;低脳(iK)[ていのう, teinou] (adj-na,n) low intelligence; feeble-mindedness; imbecility
庸愚[ようぐ, yougu] (adj-na,n) mediocrity; imbecility
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P)
暗愚;闇愚[あんぐ, angu] (adj-na,n) (1) imbecility; feeblemindedness; (2) dark
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imbecility
Back to top