ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ileum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ileum*, -ileum-

ileum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ileum (n.) ลำไส้เล็กส่วนปลายที่เปิดเข้าสู่ลำไส้ใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
ileum(อิล'เลียม) n. ลำไส้เล็กท่อนปลาย,ส่วนหน้าของhindgutของแมลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ileumลำไส้เล็กส่วนปลาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4

ileum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, 回肠 / 回腸] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, 空肠 / 空腸] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ileum
Back to top