ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurry off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurry off*, -hurry off-

hurry off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurry off (phrv.) รีบหนี See also: วิ่งหนี, จากไปอย่างรวดเร็ว Syn. hurry away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This thing you had to hurry off to?- เรื่องแบบนี้เธอจะรีบหนีด้วยใช่มั้ย
Please settle the bill and hurry off.จ่ายเงินแล้วก็รีบไปซะเถอะ
Best hurry off. You don't want to be late for class, do you?รีบได้แล้ว เธอคงไม่อยากเข้าเรีนสายหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurry off
Back to top