ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

homespun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *homespun*, -homespun-

homespun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
homespun (sl.) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์แรง
English-Thai: HOPE Dictionary
homespunadj. ทอที่บ้าน,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,บ้านนอก. n. ผ้าทอที่บ้าน,ผ้าพื้นเมือง., Syn. plain,simple
English-Thai: Nontri Dictionary
homespun(adj) ทอที่บ้าน,เรียบง่าย,พื้นเมือง,บ้านนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if like me you are left with only one piece of homespun wear it with dignity.และถ้า ท่านเหมือนผม และเหลือผ้าชิ้นเดียวที่ปั่นในบ้านเรา
Blah, blah, blah, homespun cornpone insult, witty retort from yours truly.บลา บลา บลา ดื่มกันนิด ข้าวเกรียบซักหน่อย พูดประชดไปมา โต้ตอบกันอย่างคนฉลาด ด้วยความนับถือ
The homespun cloth of cotton that the mahatma wore during his fast for non-violence.เสื้อที่ทำจากผ้าฝ้ายของมหาตมะคานธี ที่เขาใส่ตอนประท้วง
Homespun stories, knowledge of physics and a bosom that defies it.เรื่องราวที่ถักทอในบ้าน ความรู้ด้านฟิสิกส์ และวงศาคณาญาติที่ไม่ยอมจำนน
"If the court will excuse my homespun, corn-fed Nebraskan turn of phrase."ถ้าหากศาลจะให้โอกาสฉันอธิบาย และให้การอย่างแข็งแกร่ง และ น่าเชื่อถือ

homespun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土布[tǔ bù, ㄊㄨˇ ㄅㄨˋ, 土布] homespun cloth

homespun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホームスパン[, ho-musupan] (n) homespun

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า homespun
Back to top