ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

helter-skelter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *helter-skelter*, -helter-skelter-

helter-skelter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
helter-skelter (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความไม่มีระเบียบ, ความสับสน
helter-skelter (adj.) ซึ่งไม่มีการวางแผน See also: ซึ่งไม่มีการเตรียมการณ์
helter-skelter (adj.) ซึ่งวุ่นวาย See also: ซึ่งสับสน Syn. chaotic, disordered, unorganized Ops. orderly, well-ordered
helter-skelter (adv.) อย่างไม่มีการวางแผน See also: อย่างไม่มีการเตรียมการณ์
helter-skelter (adv.) อย่างวุ่นวาย See also: อย่างสับสน
English-Thai: HOPE Dictionary
helter-skelteradv.,adj.,n. (ความ) ยุ่งเหยิง,ไม่มีระเบียบ,อุตลุด,ไร้ระเบียบ, Syn. disorderly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้าละหวั่น (adv.) helter-skelter See also: in panic, in disorder Syn. กระเจิดกระเจิง, อุตลุด
เปิดเปิง (adv.) helter-skelter See also: in panic, in disorder Syn. กระเจิดกระเจิง, อุตลุด, จ้าละหวั่น
เปิดเปิง (adv.) helter-skelter See also: disorderly Syn. เตลิดเปิดเปิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How am I going to terrify her? Helter-skelter!ฉันจะหลอนเธอยังไงล่ะ

helter-skelter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīn, ㄅㄧㄣ, 缤 / 繽] helter-skelter; mixed colors; in confusion

helter-skelter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すたこら[, sutakora] (adv) helter-skelter
やっさもっさ[, yassamossa] (n,vs,adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil

helter-skelter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คะไขว่[X] (khakhwai) EN: helter-skelter FR:
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly FR: activement ; va-et-vient
ขวะไขว่เขวี่ย[v.] (khwākhwaikh) EN: move about in helter-skelter fashion FR:
ขวักไขว่[adv.] (khwakkhwai) EN: helter-skelter ; to and fro ; back and forth ; milling around FR:
เปิดเปิง[adv.] (poētpoēng) EN: helter-skelter FR:
ระเกะระกะ[adv.] (rakeraka) EN: in disorder ; messily ; in a clutter ; helter-skelter ; scatteredly ; higgledy-piggledy FR: en désordre
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter ; run off ; go in all directions FR: courir dans tous les sens ; se disperser ; décamper ; déguerpir ; détaler ; s'enfuir ; se sauver ; ficher le camp (fam.) ; foutre le camp (fam.)
วิ่งพล่าน[v. exp.] (wing phlān) EN: run around in confusion ; run around wildely ; run helter-skelter FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า helter-skelter
Back to top