ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

haystack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *haystack*, -haystack-

haystack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
haystack (n.) กองหญ้าใหญ่ที่เก็บไว้ใช้ในฤดูหนาวที่กองไว้กลางแจ้ง Syn. hayrick
English-Thai: HOPE Dictionary
haystackn. กองหญ้าแห้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
haystack(n) กองหญ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gonna be like finding a needle in a haystack to find the queen in there, but get on it.ก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร ในการตามหาตัวนางพญา แต่ว่าต้องรีบลงมือ
You're looking for a needle in a haystack made of needles.ดูเหมือนนายกำลังงมเข็มในกอหญ้า เข็มเย็บผ้านะ
The world looked pretty darn good sitting on a haystack in the back of a Ford F-150 as a member of the corn queen's court.โลกนี้มันช่างดีจริงๆ พอนั่งบนกองฟาง หลังรถฟอร์ดเอฟ 150 ในฐานะสมาชิกสมาคมราชินีข้าวโพด
The haystack just got a little smaller.ว้าว ตอเริ่มจะผุดแล้ว
If the haystack is empty, the bullets go straight through.ถ้ากองหญ้าว่าง เปล่ากระสุนตรงไปผ่าน
If the haystack is packed with cannonballs, all the bullets bounce back.ถ้ากองหญ้าจะเต็ม ไปด้วยกระสุน, กระสุนทั้งหมดกลับมา
During the World Cup, that needle in a haystack interview with Kim Nam Il was done by me.ตอนช่วงบอลโลก ดิฉันเป็นคนที่ได้ สัมภาษณ์คิม นัม-อิลที่สัมภาษณ์ยากๆค่ะ
Needle in a haystack trying to find this remoteless place.เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร พยายามตามหาสถานที่ที่หาไม่เจอ
So if they're gonna continue, the best way for us to stop the next murder from happening is to get a name on Gellar's accomplice in a haystack of 2,400 potential suspects?งั้นถ้าพวกมันจะเริ่มฆ่าอีก วิธีที่ดีที่สุดที่จะหยุด การฆาตกรรมครั้งต่อไป คือต้องหาตัวคนที่ร่วมมือ กับเกลล่าร์ให้ได้
Yeah, it's like finding a needle in a haystack in a forest full of haystacks. Yeah.มันเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร
Who needs a haystack when the needle is right here?จะออกทะเลไปทำไม ในเมื่อเข็มอยู่ที่นี่แล้ว
Smaller haystack,Easier to find the needle.กองหญ้าที่เล็กกว่าย่อมจะ หาเข็มได้ง่ายกว่า

haystack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
干し草の山[ほしくさのやま, hoshikusanoyama] (exp,n) haystack

haystack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟางข้าว[n. exp.] (fāng khāo) EN: rice straw ; haystack FR: paille de riz [f] ; paille [f]
กองฟาง[n. exp.] (køng fāng) EN: haystack ; pile of starw FR: meule de foin [f]
ลอมฟาง[n.] (løm fāng) EN: haystack FR: meule de paille [f] ; meule de foin [f] ; pailler [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า haystack
Back to top