ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hand out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hand out*, -hand out-

hand out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hand out (phrv.) ส่งหรือยกออกมาจากรถ
hand out (phrv.) แจกจ่าย See also: แจก, ส่งให้, มอบ, ส่งมอบ
hand out (vt.) แจกจ่าย Syn. distribute
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจกไพ่ (v.) hand out cards See also: deal out cards
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get your hand out of my face!{\cHFFFFFF}ได้รับในมือของคุณออกจากใบหน้าของฉัน!
Get your hand out of that man's pocket.อย่าล้วงกระเป๋าเขาน่า
Stick your hand out sideways, not palm down.ติดมือของคุณออกไปด้านข้างไม่ปาล์มลง
I don't think I'll ever forget how he stood there, holding his hand out as if I was...I don't think I'll ever forget how he stood there, holding his hand out as if I was...
And don't forget, Pop, tomorrow you have to help hand out the food to the poor kids.อย่าลืมนะครับ พรุ่งนี้พ่อต้องไป ที่โรงเรียน มอบอาหารให้เด็กยากจน
I can't just hand out original copies of evidence.ฉันทำไม่ได้ที่จะแค่ยื่นต้นฉบับไปเป็นหลักฐาน
You're gonna go out there, you're gonna put your helmets on, buckle your chinstrap, and hand out 38 ass-whoopin's!และจะออกไป ใส่หมวก และรัดสายรัดคาง และเอาชนะพวกเขาให้ราบคาบ
We don't just hand out passports to chimps like you.เราจะช่วยหาพาสปอร์ตให้คนอย่างคุณไม่ได้หรอก
All you have to do is just... take your hand out of your jacket pocket... and put the gun down... and get out of here.และลูกของคุณก็กำลังจะเกิดอยู่แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่... เอามือออกมาจากกระเป๋านั่น
Take your hand out of your pocket, real slow.เอามือ ออกมาจากกระเป๋าช้า ๆ
Hey, doc. Uh, don't you hand out lollipops to brave little boys?หมอคะ ไม่แจกอมยิ้มเด็กเก่งหน่อยเหรอคะ
Look, Bree, all you gotta do is whip up a few pancakes, hand out some advance copies of your book, and we're outta here.นี่ บรี ที่คุณต้องทำนะแค่ตีแป้งแพนเค้กนิดหน่อย แจกตำราอาหารนิดนึง แล้วเรากลับบ้านกัน

hand out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分け与える[わけあたえる, wakeataeru] (v1) to distribute; to hand out

hand out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจก[v.] (jaēk) EN: distribute ; hand out ; give out ; pass out ; dole out FR: distribuer ; partager ; donner
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
แจกไพ่[v. exp.] (jaēk phai) EN: hand out cards ; deal cards FR: distribuer les cartes
มอบให้[v. exp.] (møp hai) EN: give ; bestow ; grant ; hand out ; award FR: attribuer ; conférer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hand out
Back to top