ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grocer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grocer*, -grocer-

grocer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grocer (n.) คนขายของชำ Syn. greengrocer, storekeeper
grocery (n.) ร้านขายของชำ Syn. supermarket
English-Thai: HOPE Dictionary
grocer(โกร'เซอะ) n. คนขายของชำ
grocery(โกร'เซอรี) n. ร้านขายของชำ,ของชำ, Syn. grocer's store
English-Thai: Nontri Dictionary
grocer(n) คนขายของชำ
grocery(n) ร้านขายของชำ,ของชำ,ของอุปโภคบริโภค
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groceriesของชำ [TU Subject Heading]
Grocery tradeร้านขายของชำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขายของชำ (n.) grocer
พ่อค้าของชำ (n.) grocer Syn. คนขายของชำ
ร้านขายของชำ (n.) grocer´s shop See also: grocery store
ของชำ (n.) grocery See also: dry foodstuff Syn. ของแห้ง Ops. ของสด
ชำ (n.) grocery See also: grocer´s store, dry goods store, dry grocer´s store Syn. ร้านชำ
ร้านชำ (n.) grocery See also: grocer´s store, dry goods store, dry grocer´s store
ร้านโชห่วย (n.) grocery Syn. ร้านขายของชำ
โชห่วย (n.) grocery Syn. ร้านขายของชำ, ร้านโชห่วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The grocer has got cards on the wall.ไปดูแจ้งความที่ร้านชำสิ
Yes, sir, and while I'm out do you mind if I stop by the grocer and pick up the--ได้ครับ แล้วระหว่างที่ผมออกไป จะเป็นไรมั้ยถ้าผมขอแวะที่ร้านชำเพื่อซื้อ--
Hey, pal, I'm not some grocer who got taken for his register.นี่เพื่อน ผมไม่ใช่ร้านโชว์ห่วยที่โดนปล้นนะ
Who do you think's been buyin' your groceries for the past seven years?{\cHFFFFFF}คุณคิดว่าใครได้รับการ buyin 'ของคุณ ร้านขายของชำที่ผ่านมาเจ็ดปี?
The ad will run on the back along with the grocery ads.ส่วนคําโฆษณาก็จะอยู่ด้านหลัง คู่กับโฆษณาร้านของชํา
Reads like a grocery list. She salvageable?อ่านเหมือนรายการขายของชำ เธอรอด?
I take the money that my father sends me, I pay for a shrink and buy groceries.เงินที่พ่อให้ ผมจ่ายจิตแพทย์ กับซื้อกับข้าวหมด
In 10 years, when you're sitting in your station wagon with curlers in your hair and groceries, are you gonna hear from him?อีก 10 ปี เมื่อคุณนั่งรถ สเตชั่นวาก้อน... ...คุณจะได้ข่าวจากเขาหรือ
One day, some neighborhood kids carried my mother's groceries all the way home.จู่ๆวันหนึ่ง มีเด็กแถวบ้านช่วยแม่ถือของตลอดทางกลับบ้าน
What, were you guys grocery shopping?อะไรเนี่ย พวกแกเปิดร้านของชำกันรึไง
I ask my daughter, "Help me carry grocery."ฉันขอลูกสาวฉันว่า "ช่วยแม่ถือของหน่อยสิ"
I'm going grocery shopping. You want some milk?ฉันจะไปซื้อของที่ร้านโชวห่วย อยากได้นมหรือเปล่า

grocer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂货[zá huò, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ, 杂货 / 雜貨] groceries; miscellaneous goods
杂货商[zá huò shāng, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, 杂货商 / 雜貨商] grocer
杂货店[zá huò diàn, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ, 杂货店 / 雜貨店] grocery store; emporium

grocer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グローサリー[, guro-sari-] (n) grocery
乾物[からもの;かんぶつ;ひもの, karamono ; kanbutsu ; himono] (n,adj-no) dried fish; groceries
乾物屋[かんぶつや, kanbutsuya] (n) grocery store
八百屋[やおや, yaoya] (n) greengrocer; (P)
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence
青果物[せいかぶつ, seikabutsu] (n) fruit and vegetables; greengrocery
青物屋[あおものや, aomonoya] (n) vegetable shop; greengrocery; seller of vegetables
食品店[しょくひんてん, shokuhinten] (n) grocery store
食料品[しょくりょうひん, shokuryouhin] (n) foodstuff; groceries; (P)
食料品商[しょくりょうひんしょう, shokuryouhinshou] (n) grocery store
食料品店[しょくりょうひんてん, shokuryouhinten] (n) grocer; grocery store
食料雑貨店[しょくりょうざっかてん, shokuryouzakkaten] (n) grocery; grocer's shop

grocer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนขายของชำ[n. exp.] (khon khāi k) EN: grocer FR:
พ่อค้าของชำ[n.] (phøkhā khøn) EN: grocer FR: épicier [m]
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
โชห่วย[n.] (chōhūay) EN: grocery FR:
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
คนขายผัก[n.] (khon khāi p) EN: greengrocer ; vegetable seller FR: vendeur de légumes [m] ; marchand de légumes [m]
ร้านชำ[n.] (rān cham) EN: grocery FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ร้านขายของชำ[n. exp.] (rān khāi kh) EN: grocery shop ; grocery store ; grocery ; grocery store (Am.) ; convenience store FR:
ร้านของชำ[n. exp.] (rān khøngch) EN: grocery FR: épicerie [f]
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[n. (abv)] (suppoē = su) EN: grocery ; supermarket FR: épicerie [f]

grocer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bioladen {m}organic grocery store

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grocer
Back to top