ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gravelblind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gravelblind*, -gravelblind-

gravelblind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gravelblind (adj.) ตาบอด See also: เกือบบอดสนิท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gravelblind
Back to top