ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandpapa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandpapa*, -grandpapa-

grandpapa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandpapa (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
English-Thai: HOPE Dictionary
grandpapa(แกรน'พาพะ) n. ปู่,ตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandpapa
Back to top