ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

granddaddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *granddaddy*, -granddaddy-

granddaddy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
granddaddy (n.) ปู่ / ตา Syn. grandfather
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your granddaddy never asked me to sign on as a deputy.ปู่ของแกไม่เคยขอให้ฉันมาทำงานเป็นผู้ช่วยนายอำเภอ
And that is what your kindhearted granddaddy is trying to beat out of me.และนั่นคือสิ่งที่ตาผู้ใจดีของนาย พยายามจะเค้นจากฉัน
It's how I lost a year of my life, and Granddaddy lost twenty.ฉันเลยหายไปได้เป็นปี แล้วคุณปู่ก็หายไปตั้งยี่สิบปี
My granddaddy is a brujo. He has considerable power.ปู่ของผมคือพ่อมด เขามีพลังอำนาจมาก
My granddaddy himself, with his dying breath, told me the tale.ปู่ฉันเล่าให้ฉันฟังก่อนท่านจะสิ้นใจ
Everything Granddaddy told me.ทุกอย่างที่ปู่เล่าให้ฉันฟัง
Okay, now, my granddaddy said, "Idle talkโอเค,ปู่ของผมเคยบอกว่า"การคุยซุบซิบ"
My granddaddy used to pull his teeth with pliers.ปู่ฉันเคยดึงฟันตัวเองด้วยคีม
Granddaddy ran it all his life. Ain't that right, Granddaddy?คุณปู่วิ่งตลอดชีวิตของเขา ไม่ได้เป็น สิทธิที่, ปู่?
Granddaddy said that Red Rackham called Sir Francis the King's dog.ปู่เล่าว่า เรด แรคแฮม เรียกเซอร์ฟรานซิสว่าหมารับใช้ของกษัตริย์
Granddaddy that was twenty years ago.คุณปู่คะ นั่นผ่านมา 20 ปีแล้วนะคะ
With respect, now you're calling my great-great-granddaddy a liar.ด้วยความนับถือ นี่คุณกล่าวหาว่า ปู่ทวดผมลวงโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า granddaddy
Back to top