ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

governmental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *governmental*, -governmental-

governmental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
governmental (adj.) แห่งการปกครอง See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
English-Thai: Nontri Dictionary
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governmental accountingการบัญชีรัฐบาล [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการ (n.) governmental administrative staff See also: administrative staff, officials
NGO (abbr.) องค์กรเอกชน (คำย่อ non-governmental organization)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This while governmental agencies...Something broached the fieId.
When Oda Nobunaga got close to his dream of unifying the governmental power, he got assassinated because of a treason of his vassal Akechi Mitsuhide.ขณะที่ โอดะ โนบุนากะ ใกล้บรรลุเป้าหมายในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียว แต่กลับถูกลอบสังหารโดย อะเคชิ มัตซึฮิเดะ คนสนิท
That's why I've become... the one with the governmental power... as a Taiko.ข้าถึงได้มาถึงจุดนี้ได้ เป็นตัวข้าทุกวันนี้ เป็น ทาอิโกะ คนนี้ แต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว...
Sorry, but... I'll take the governmental power.ทั้งท่านฮิเดโยชิและท่านมิทซึนาริ ต่างก็เกิดจากสามัญชน
And if you take advantage of the disturbances... you will be the one... who gets closest to the governmental power.เอาพัดเจ้ามา ผู้คน.. 15 ปี..
How was that governmental power?เจ้าเป็นคนสนิทของเขา
About the feed called governmental power...หลังจาก ทาอิโกะ ฮิเดโยชิ ตาย
You stop whatever this governmental study is, this hypnosis, whatever it is, whatever you and Will were after.คุณต้องหยุด รัฐบาล กำลังศึกษามัน, การสะกดจิต, หรืออะไรก็ตาม, อะไรก็ตามที่คุณกะวิลล์ทำอยู่
The governmental bribe system is itself corrupt, so, of course, information about its inner workings, like anything, can be bought.ระบบสินบนของรัฐบาล กำลังรั่วไหล อะไรก็ซื้อได้ง่ายๆ
It's a medical relief organization, nongovernmental.มันคือองค์กรการแพทย์อิสระ

governmental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments

governmental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.)
官権[かんけん, kanken] (n) governmental authority
官窯[かんよう, kanyou] (n) governmental porcelain furnace
官立[かんりつ, kanritsu] (n) national; governmental
延喜式[えんぎしき, engishiki] (n) Engi-Shiki (set of ancient Japanese governmental regulations)
財政再建団体[ざいせいさいけんだんたい, zaiseisaikendantai] (n) local governmental body that requires federal oversight to recover from its debts
開庁[かいちょう, kaichou] (n) governmental office opening (usually special case)
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
半官半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] (n,adj-no) semi-governmental; semi-official; (P)
地方自治[ちほうじち, chihoujichi] (n,adj-no) local (governmental) autonomy; (P)
官設[かんせつ, kansetsu] (n,adj-no) governmentally or nationally established or run
支庁[しちょう, shichou] (n) (governmental) branch office
気候変動に関する政府間パネル[きこうへんどうにかんするせいふかんパネル, kikouhendounikansuruseifukan paneru] (n) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC
管轄官庁[かんかつかんちょう, kankatsukanchou] (n) controlling office; competent (governmental) authorities

governmental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบัญชีรัฐบาล[n. exp.] (kān banchī ) EN: governmental accounting FR:
กรมการ[n.] (krommakān) EN: government officer ; governmental administrative staff ; administrative staff of a local government FR:
ทางการ[adj.] (thāngkān) EN: official ; formal ; governmental FR: officiel ; formel
คณะกรรมการระหว่างประเทศ[n. exp.] (khanakammak) EN: intergovernmental commission FR: commission intergouvernementale [f]
คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านสมุทรศาสตร์[org.] (Khanakammak) EN: The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) FR:
ราษฎร์[adj.] (rāt) EN: non-governmental ; private FR: privé ; non-gouvernemental
ระหว่างรัฐบาล[adj.] (rawāng ratt) EN: intergovernmental FR: intergouvernemental

governmental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behördlich {adj} | nicht-behördlichmagisterial; governmental | non-governmental
Regierungsgewalt {f}governmental power; governance
Regierungsapparat {m}governmental machinery
Regierungsstellen {pl}governmental authorities
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental
NRO : Nichtregierungsorganisation {f}NGO : Non-Governmental Organization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า governmental
Back to top