ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gourmand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gourmand*, -gourmand-

gourmand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gourmand (n.) คนตะกละ See also: นักชิมอาหาร Syn. glutton
English-Thai: HOPE Dictionary
gourmand(กัว'เมินดฺ) n. นักชิมอาหาร,คนตะกละ., Syn. gormand., See also: gourmandism n. -pl. gourmands
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go away, you gourmand!ไปให้พ้นนะ ไอ้พี่ตะกละ !
Simca, Louisette, and I are Les Trois Gourmandes.ซิมก้า ลุยแซท และพี่ เป็น"สามอาหารเสือ"
Although sometimes we are only Les Deux Gourmandes because Louisette turns out to have headaches and doctor's appointments she schedules during class.แม้ว่าบางทีจะเหลือแค่ "สองอาหารเสือ เพราะหลุยแซทชอบปวดหัวบ้าง มีนัดหมอบ้าง
We are Les Trois Gourmandes. One for all.เราคือสามทหารเสือ "หนึ่งเพื่อทุกคน"

gourmand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc

gourmand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グールマン[, gu-ruman] (n) gourmand
グルマン[, guruman] (n) gourmand (fre
食いしん坊[くいしんぼう;くいしんぼ, kuishinbou ; kuishinbo] (n,adj-na,adj-no) glutton; gourmand
食道楽;食い道楽[しょくどうらく(食道楽);くいどうらく, shokudouraku ( shokudou raku ); kuidouraku] (n,adj-no) gourmand; epicure

gourmand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
ตะกละ[adj.] (takla) EN: gluttonous ; greedy ; voracious ; ravenous FR: gourmand ; vorace ; glouton ; goinfre ; goulu
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gourmand
Back to top