ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go in*, -go in-

go in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go in (phrv.) เข้าไป (ข้างใน) See also: เข้า Syn. bring in, come in, get in, send in, take in
go in (phrv.) ใส่ See also: เข้าพอดี Syn. fit in, get in
go in (phrv.) หายเข้ากลีบเมฆ
go in (phrv.) เริ่มทำงานตามปกติ
go in (phrv.) เริ่มโจมตี (ทางทหาร) Syn. send in
go in (phrv.) เข้าใจ Syn. take in
go in (phrv.) เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา See also: ไม่ได้รับความสนใจ
go in (phrv.) เดินทางไปด้วย (การสวมชุดหรือเสื้อผ้า, ด้วยรถยนต์, ด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ) Syn. take in
go in (phrv.) เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ) Syn. tale in
go in (phrv.) เข้ากันได้กับ See also: พอดีกับ Syn. fit into
go in (phrv.) เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา See also: ไม่รู้เรื่อง, ไม่สนใจ
go in (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ
go in (phrv.) เกรงกลัวอย่างมาก
go in for (phrv.) เข้าข้างในเพื่อ See also: เข้าไปเพื่อ
go in for (phrv.) พยายามเอาชนะ See also: พยายามฝ่าฟัน Syn. enter for
go in for (phrv.) สนใจ Syn. take up
go in for (phrv.) มุ่งมั่นจะประกอบอาชีพเป็น
go in for (phrv.) ชื่นชอบ See also: สนุกสนานกับ, เลือกชอบ Syn. go for, go on
go in with (phrv.) เข้าไปกับ
go in with (phrv.) เข้าร่วม (ทำธุรกิจ) กับ
go into (phrv.) เข้าไปใน See also: เข้า Syn. be in
go into (phrv.) เข้าไปหรือเดินทางไปยัง (ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ) Syn. go on
go into (phrv.) ชน See also: กระแทก
go into (phrv.) ไม่พอดีกับ See also: ใส่ไม่เข้า Syn. fit into
go into (phrv.) ค้น See also: คุ้ย, ตรวจค้น (ด้วยมือ) Syn. rifle through
go into (phrv.) ตรวจสอบ
go into (phrv.) เอ่ยถึง See also: พูดถึง
go into (phrv.) เข้าร่วม (กลุ่ม) See also: เริ่มเข้าสู่ (ธุรกิจ, วิชาชีพ) Syn. be in
go into (phrv.) เริ่มทำ (กิจกรรม)
go into (phrv.) เริ่มมีสภาพ (อารมณ์, จิตใจ, ร่างกาย) Syn. go off into
go into (phrv.) สวม See also: ใส่
go into (phrv.) หลอกลวง
go into (phrv.) เริ่มจู่โจม See also: โจมตี Syn. put out
go into (phrv.) มีอาการหนัก (เจ็บป่วย) See also: ป่วยหนัก
go into (phrv.) อ่อนแอมาก See also: อ่อนเพลียมาก Syn. fall into
go into (phrv.) หลบเข้าที่ซ่อน See also: กบดาน, หลบซ่อนตัว
go into (phrv.) พิจารณา (เรื่อง) ร่วมกัน
go into (phrv.) หัวเราะไม่หยุด
go into (phrv.) อธิบายรายละเอียด
go into (phrv.) ไม่รู้สึกตัว (เพราะจิตว่างหรือถูกครอบงำจิตใจ)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรี่เข้าใส่ (v.) go in
รี่เข้าใส่ (v.) go in Syn. ปรี่เข้าใส่
เข้าๆออกๆ (v.) go in and out See also: go back and forth
เข้าออก (v.) go in and out See also: go back and forth Syn. เข้าๆออกๆ
เลียบเมือง (v.) go in procession around the city See also: skirt a city, follow a city wall
ตีอกชกหัว (v.) go into hysterics See also: express exaggeratedly, go crazy, go off
ตีโพยตีพาย (v.) go into hysterics See also: express exaggeratedly, go crazy, go off Syn. ตีอกชกหัว
บรรพชา (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บวช
บวช (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บรรพชา
อุปสมบท (v.) go into priesthood See also: to be ordained Syn. บวช, บรรพชา
ฝนชะลาน (n.) rain washing away the mango inflorescence See also: January rain Syn. ฝนชะช่อมะม่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You may go in nowคุณเข้าไปได้แล้วตอนนี้
I guess I'd better go in a minute or twoฉันคิดว่าฉันควรต้องไปในอีกหนึ่งหรือสองนาทีนี้
What if I wanted to go in with you?ถ้าเผื่อฉันอยากเดินทางไปกับคุณด้วยล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, let's go in and poke somebody in the nose.และกระตุ้นใครสักคนในจมูก ทำไม?
Some people haven't talked yet. Shouldn't we go in order?บางคนยังไม่ได้พูดคุยกันยัง ไม่ควรที่เราจะไปเพื่อ?
Come on. Let's go in the house.{\cHFFFFFF}Come on ให้เป็นไปในบ้าน
You wouldn't want me to go in with a blunt scalpel.กับมีดผ่าตัดทื่อตอนนี้เราจะ? ซ่อมมัน
Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.
We know all about you, Chief. You don't go in the water at all, do you?เรารู้เรื่องคุณดีนะ สารวัตร คุณไม่เคยลงนํ้าเลยสินะ ใช่มั้ย
He's not on the ocean, he is in a boat. He won't go in the water.เขาไม่ได้อยู่ในนํ้า เขาอยู่บนเรือ เขาไม่ลงนํ้าหรอก
I don't think he'll go in the water again, after what happened yesterday.เขาคงไม่ลงนํ้าอีกเเล้วส่ะ หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
Cage goes in the water? You go in the water? Shark's in the water.เเล้วกรงก็อยู่ในนํ้า ก็เท่ากับคุณอยู่ในนํ้า ฉลามก็อยู่ในนํ้า
Look, you go in and try and find some more ammo.นายเข้าไปหากระสุนมาเพิ่มนะ
Target should be clear if you go in low enough.ถ้าคุณบินต่ำพอ จะเห็นเป้าหมายชัดเจน
We gotta go in and visit the Penguin.เราต้องการเข้าไปเยี่ยมนกเพนกวิน

go in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, 藏身] hide; go into hiding; take shelter
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
休克[xiū kè, ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, 休克] shock; to go into shock
查戈斯群岛[Chá gē sī qún dǎo, ㄔㄚˊ ㄍㄜ ㄙ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 查戈斯群岛 / 查戈斯群島] Chagos Archipelago, coral archipelago in tropical Indian Ocean, with Diego Garcia 迪戈·加西亞島|迪戈·加西亚岛 as largest island
亡命[wáng mìng, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ, 亡命] to flee; to go into exile (from prison)

go in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k,vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P)
夏中[なつなか, natsunaka] (n) {Buddh} (See 夏安居) period during which monks may go into a summer retreat
子細に及ばず;仔細に及ばず[しさいにおよばず, shisainioyobazu] (exp) (arch) there is no problem; there is no need to go into details
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)
気が違う[きがちがう, kigachigau] (exp,v5u) (col) to be mad; to go mad; to go insane
産気付く;産気づく[さんけづく, sankeduku] (v5k) to go into labor; to go into labour
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P)
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)
貨物保険[かもつほけん, kamotsuhoken] (n) cargo insurance
身を寄せ合う[みをよせあう, miwoyoseau] (exp,v5u) to go into a huddle
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
鳩首凝議[きゅうしゅぎょうぎ, kyuushugyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over)
鳩首協議[きゅうしゅきょうぎ, kyuushukyougi] (n,vs) put heads together and confer; convene and discuss; go into a huddle (over)
鳩首謀議[きゅうしゅぼうぎ, kyuushubougi] (n,vs) go into a huddle (over); hold a secret conference (about); put heads together and conspire

go in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
แห่[v.] (haē) EN: parade ; go in a crowd FR: parader
เจาะข่าว[v. exp.] (jǿ khāo) EN: go in depth ; dig out the facts FR:
ก้าวเข้าไป[v. exp.] (kāo khao pa) EN: go in FR:
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in FR: entrer ; pénétrer ; introduire
เข้าออก[v. exp.] (khao øk) EN: go in and out FR:
เล่นคำ[v. exp.] (len kham) EN: play on words ; pun ; juggle with words ; go in for rhetoric FR: jouer avec les mots ; faire des calembours ; faire des jeux de mots
เลียบเมือง[v.] (līepmeūang) EN: go in procession around the city ; skirt a city ; follow a city wall FR:
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser
รี่เข้าใส่[v. exp.] (rī khaosai) EN: go in FR:
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter ; run off ; go in all directions FR: courir dans tous les sens ; se disperser ; décamper ; déguerpir ; détaler ; s'enfuir ; se sauver ; ficher le camp (fam.) ; foutre le camp (fam.)
ตีท้ายครัว[v.] (tīthaīkhrūa) EN: go in through the back door ; use another's wife for advantage ; have an affair with someone's wife ; intrigue FR:
วนไปเวียนมา[v. exp.] (won pai wīe) EN: go in circles ; go around ; mess around FR:
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อธิบายเพิ่มเติม[v. exp.] (athibāi pho) EN: go into detail FR: expliciter
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk FR: devenir moine
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood FR: être ordonné
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence FR:
เจตมูลเพลิงแดง[n. exp.] (jettamūnphl) EN: Rose-colored lead-wort ; Plumbago indica FR: Plumbago indica
เจาะลึก[v. exp.] (jǿ leuk) EN: go in-depth ; delve deeply (into) FR: approfondir
เข้าฌาน[v.] (khaochān) EN: be in a trance ; be lost in meditation ; be in a state of deep meditation ; go into a meditative trance FR:
เข้าหุ้น[v.] (khaohun) EN: go into partnership (with) ; team up (with) FR:
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา[xp] (khao hū sāi) EN: in one ear and out the other ; go into one ear and come out of the other FR: entrer par une oreille et sortir par l'autre
เข้าเกียร์[v.] (khaokīa) EN: put in gear ; go into gear ; engage the gears FR: passer les vitesses
เข้าเกียร์ 2 = เข้าเกียร์สอง[v. exp.] (khaokīa søn) EN: go into second gear ; shift into second gear FR: passer la deuxième vitesse
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าไปข้างใน[v. exp.] (khao pai kh) EN: go inside FR:
เข้าพิธีอุปสมบท[v. exp.] (khao phithī) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:
เข้าโรงพยาบาล[v. exp.] (khao rōngph) EN: be hospitalized ; go into hospital FR: entrer à l'hôpital ; être hospitalisé ; être admis à l'hôpital
ควงสว่าน[v.] (khūangsawān) EN: spiral ; spin down ; go into a spin FR:
โกอินเตอร์[v.] (kō intoē) EN: go internationally ; have a place in foreign countries FR: s'internationaliser
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
ไปข้างใน[v. exp.] (pai khāng-n) EN: go inside FR: entrer
สัประยุทธ์[v.] (sapprayut) EN: go into battle ; take up the fight FR: aller au combat
ทำหนี้[v. exp.] (tham nī) EN: build up debts ; go into debt FR: s'endetter ; faire des dettes ; contracter des dettes
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress ; recede FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
อุปสมบท[v.] (upasombot =) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:

go in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftfrachtransportgewerbe {n}air cargo industry
Luftfrachtversicherung {f}air cargo insurance
Transportversicherung {f}cargo insurance
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go in
Back to top