ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gladly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gladly*, -gladly-

gladly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gladly (adv.) อย่างยินดี See also: อย่างดีอกดีใจ
gladly (adv.) อย่างเต็มใจ
gladly (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างปิติยินดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And always remember the true force that binds you the same as that which brought me here tonight that which I gladly return with my final words.และจำไว้เสมอแรงจริงที่ผูกคุณ ... ... เช่นเดียวกับที่นำผมมาที่นี่ในคืนนี้ ... ... สิ่งที่ฉันยินดีกลับมาพร้อมกับคำพูดสุดท้ายของฉัน
It's what any wife would gladly do for her husband.จะมีภรรยาคนไหนที่จะทำให้สามีมีความสุขได้เยี่ยงข้า
But the point is, I'd gladly walk in front of traffic for you.ฉันยินดีจะออกลุยหน้าเพื่อนาย
But the point's, I'd gladly step in front of traffic for you.ฉันยินดีจะออกลุยหน้าเพื่อนาย
I would gladly have borne myself to keep it from you.เพื่อชีวิตใหม่ของเขา
I'll gladly accept itผมก็ยินดีที่จะรับมัน
If we just pay them on time, they'll gladly stay with us.แค่เราจ่ายเงินให้ เขาก็อยู่กับเราแล้ว
Imagine what a horrible fate awaits my enemies when I would gladly kill any of my own men for victory.ชาวกรีกของท่านคงภูมิใจ ในตรรกะเช่นนี้ ข้าแนะให้ท่านยอมรับเถิด
And I will gladly accept the tortures of hell if I do not find my Sky Flower there.และข้าก็จะยอบรับการทรมานจากนรก... ...ถ้าข้าไม่ได้เจอเมียข้า"Sky Flower"ที่นั่น
After Suresh fixes me, I'll gladly take yours off your hands.หลังจาก ซูเรส์ช รักษาฉัน ฉันยินดีจะรับของเธอไว้เอง
He should gladly pay for it, then.งั้นเขาก็ควรจะรับโทษแล้วหล่ะ
But if this is a test from God, I shall gladly endure it.แต่นี้มันอาจจะเป็นบททดสอบของพระเจ้า ยังไงชั้นจะพยายามแล้วกัน

gladly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
快く[こころよく, kokoroyoku] (adv) comfortably; cheerfully; willingly; gladly

gladly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยความยินดี[n. exp.] (dūay khwām ) EN: with pleasure ; gladly FR: avec plaisir
อย่างดีใจ[adv.] (yāng dījai) EN: gladly FR: avec joie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gladly
Back to top