ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gibe at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gibe at*, -gibe at-

gibe at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gibe at (phrv.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, ถากถาง, เสียดสี Syn. jibe at, laugh at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gibe at
Back to top