ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gape*, -gape-

gape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gape (vi.) อ้าปากค้าง See also: หาว Syn. yawn
gape at (phrv.) จ้องมองอ้าปากค้าง Syn. gawk at, gaxe at, goggle at, stare at
English-Thai: HOPE Dictionary
gape(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อ้าปากค้าง,อ้าปากหาว,หาวนอน,เปิดออกกว้าง,ความกว้างของปากที่เปิด., See also: gaper n. gapingly adv., Syn. stare,gaze,glare
gapes(เกพซฺ) n. โรคพยาธิในสัตว์จำพวกเป็ดไก่และนกที่บริเวณหลอดคอและหลอดลม,อาการหาว, See also: gapy adj.
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบ้อ (v.) gape See also: be large, be wide Syn. เบอะ
เว่อ (v.) gape See also: be large, be wide Syn. เบ้อ, เบอะ
อ้าปากค้าง (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words Syn. อ้าปากหวอ
อ้าปากค้าง (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words Syn. อ้าปากหวอ
อ้าปากหวอ (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words
อ้าปากหวอ (v.) be agape and tongue-tied See also: be at a loss for words
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now kin n' Rose n' half-strangers, yay, even the Abbess, all come knockin' to gape in wonderment like Sonmi herself was sittin' in our kitchen.Dั–d yะพur ั•ั–ั•tะตr ั•ะตrvะตrั• fะตะตl ะฐั• yะพu dั–d? ฮœะพั•t ะพf thะตm.
The seams aren't finished, the zipper gapes,นี่ดูเหมือนยังไม่เสร็จเลยนะ ตรงซิปมันแปลก ๆ
It's a gapeworm.- มันคือหนอนพยาธิ ที่อยู่ในสัตว์ปีก

gape ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless

gape ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast)
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape

gape ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out ; gape FR: ouvrir ; entrouvrir
อ้าปากค้าง[v. exp.] (ā pāk khāng) EN: gape ; stare open-mouthed FR: être bouche-bée
จ้องเขม็ง[X] (jǿng khamen) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at FR:
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention
เหง้าน้ำทิพย์[n. exp.] (ngao nām th) EN: Agapetes saxicola FR: Agapetes saxicola
ประทัดดอย[n. exp.] (prathat døi) EN: Agapetes FR: Agapetes
ประทัดดอย[n. exp.] (prathat døi) EN: Agapetes megacarpa FR: Agapetes megacarpa
ประทัดดอย[n. exp.] (prathat døi) EN: Agapetes parishii FR: Agapetes parishii
ประทัดเมืองกาญจน์[n. exp.] (prathat meū) EN: Agapetes loranthiflora FR: Agapetes loranthiflora
สะเม็ก[n. exp.] (sa mek) EN: Agapetes lobbii FR: Agapetes lobbii
สะเม็กขาว[n. exp.] (sa mek khāo) EN: Agapetes bracteata FR: Agapetes bracteata
สะเภาลม[n. exp.] (saphao lom) EN: Agapetes hosseana FR: Agapetes hosseana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gape
Back to top