ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuss*, -fuss-

fuss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuss (n.) ความอึกทึก See also: ความเอะอะ
fuss about (phrv.) ตื่นเต้นเกินไป See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ Syn. fuss around
fuss about (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
fuss about (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss over
fuss around (phrv.) ตื่นเต้นเกินไป See also: ตื่นตระหนกเกินเหตุ Syn. fuss about
fuss around (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
fuss over (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss about
fuss over (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
fussy (adj.) จุกจิกจู้จี้
fussy man (n.) คนที่จู้จี้
English-Thai: HOPE Dictionary
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
fussbudget(ฟัส'บัดจิท) n. คนจู้จี้,
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious
English-Thai: Nontri Dictionary
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุกจิก (v.) fuss See also: worry about, be fussy, be fastidious, pay excessive attention to Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก Ops. ปล่อยปละ, ละเลย
จุกจิกจู้จี้ (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จู้จี้ขี้บ่น
จู้จี้ขี้บ่น (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จุกจิกจู้จี้
จู้จี้จุกจิก (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้
จุกจิกจู้จี้ (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จู้จี้ขี้บ่น
จู้จี้ขี้บ่น (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จุกจิกจู้จี้
จู้จี้จุกจิก (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm so ashamed of the fuss I've made.ฉันละอายใจของเอะอะที่ฉันได้ ทำ
Must be that Indian who made all that fuss in Africa.ต้องเป็นเจ้าอินเดีย ที่ก่อเรื่องในแอฟริกาแน่ๆ
The boy who started the fuss at the Royal at the end of your song.เด็กที่ทำเสียงดังตอนที่คุณร้องเพลงจบ ที่ เดอะ รอยัล
No, the fuss had nothing to do with your singing.เปล่าครับ เรื่องตอนนั้น ไม่เกี่ยวกับคุณ.
Let's shout, make a fuss Scream it out, wheeมารื่นเริงกันเถอะ/Nวี้วววว
It's so odd to me, this fuss over school prayer.มันจึงแปลกที่ฉันเอะอะนี้ไปโรงเรียนตอนเช้า
Then she won't make a fuss when the wolves eat her.หล่อนอาจจะวิ่งหนีหมาป่ามา
I don't see what all the fuss is about.ไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นอะไรเลย
I'm telling you, it's a fuss over nothing.เธ‰เธฑเธ™เน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เธกเธตเน€เธ˜เธญเธญเธขเธนเนˆเนƒเธ™เธเธฃเธฐเน€เธ›เน‹เธฒเธ™เธตเนˆ
You made all that fuss for a movie?นี่คุณเอะอะมะเทิ่ง ก็แค่เพื่อดูหนังงั้นเหรอคะ?
Just leave him be. Don't fuss over food.ปล่อยเขาไปเถอะน่า เลิกบ่นเรื่องอาหารซะที
What's the big fuss over just a fish tank?มันวุ่นวายอะไรนักกะอีแค่ตู้ปลา?

fuss ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀人不过头点地[shā rén bù guò tóu diǎn dì, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 杀人不过头点地 / 殺人不過頭點地] It's all exageration, you don't need to take it seriously; a fuss about nothing; nothing to write home about
大惊小怪[dà jīng xiǎo guài, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄞˋ, 大惊小怪 / 大驚小怪] much fuss about nothing
[luō, ㄌㄨㄛ, 罗 / 囉] fussy; talkative
无病呻吟[wú bìng shēn yín, ˊ ㄅㄧㄥˋ ㄕㄣ ˊ, 无病呻吟 / 無病呻吟] to moan about imaginary illness; fussing like a hypochondriac; fig. sentimental nonsense
挑剔[tiāo ti, ㄊㄧㄠ ㄊㄧ˙, 挑剔] picky; fussy

fuss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構いなく;御構いなく[おかまいなく, okamainaku] (exp) (pol) please don't fuss over me
ちやほや;ちゃほや(ik)[, chiyahoya ; chahoya (ik)] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) pamper; make a fuss of; spoil
拘わる;拘る[こだわる, kodawaru] (v5r,vi) (1) (uk) to fuss over; to be particular about; (2) to be obsessive; to be fixated; (P)
気を使う;気を遣う;気をつかう[きをつかう, kiwotsukau] (exp,v5u) to pay attention to another's needs; to attend to; to fuss about; to take into consideration
泰山鳴動;大山鳴動[たいざんめいどう, taizanmeidou] (n) big fuss over nothing; much cry and little wool; much ado about nothing
騒ぎ立てる;騒ぎたてる[さわぎたてる, sawagitateru] (v1,vi) to make a fuss (outcry, uproar)
こせこせ[, kosekose] (adv,n,vs) (on-mim) fussy; make a big deal out of nothing
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy
フッ素;弗素[フッそ(フッ素);ふっそ(弗素);フッソ, futsu so ( futsu moto ); fusso ( futsu moto ); fusso] (n) fluorine (F)
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
喧しい(P);姦しい;囂しい;八釜しい[やかましい(喧しい;八釜しい)(P);かしましい(姦しい;囂しい);かしがましい(囂しい);かまびすしい(喧しい;囂しい), yakamashii ( kamabisushi i ; hachi kama shii )(P); kashimashii ( kashimashi i ; gou] (adj-i) (1) (uk) (八釜しい is an ateji created by 夏目漱石) noisy; boisterous; (2) (やかましい only) strict; faultfinding; carping; fussy; (P)
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P)
小うるさい[こうるさい, kourusai] (adj-i) particular; hard to please; fussy
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy
潔癖症[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) (1) (See 潔癖) fastidiousness; fussiness about cleanliness, etc.; (n) (2) clean-freak
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P)
神経を使う;神経をつかう[しんけいをつかう, shinkeiwotsukau] (exp,v5u) to be nervous; to be sensitive; to worry; to be fussy; to be precise
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae)
齷齪;あく促;偓促(oK)[あくせく, akuseku] (adv-to,vs) fussily; busily; sedulously; worrying about (small things)

fuss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret FR: chercher la petite bête ; faire des difficultés
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:
พิธีรีตอง[n.] (phithīrītøn) EN: ceremony ; formalities ; customary ceremony ; fuss FR: cérémonie [f]
ตีโพยตีพาย[v. exp.] (tī phōi tī ) EN: kick up a fuss (about sth) ; get excited (about) ; make a commotion (over/about) FR:
โวยวาย[v.] (wōiwāi) EN: make a fuss ; make a big to-do (about) ; raise a hue and cry ; cry out loud FR: faire de l'esclandre
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil FR: s'affairer
วุ่นวาย[v.] (wunwāi) EN: fuss ; trouble FR:
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose ; finicky ; meticulous ; overparticular ; picky FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux ; minutieux ; méticuleux ; sourcilleux ; spépieux (Belg.)
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious FR: couper les cheveux en quatre ; chercher midi à quatorze heures
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety FR:
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ขี้บ่น[adj.] (khī bon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
กุลีกุจอ[adv.] (kulīkujø) EN: fussily ; energitically ; with enthusiasm FR:
เรื่องมาก[X] (reūang māk) EN: picky ; fussy FR:
ท่ามาก[adj.] (thā māk) EN: fussing around FR: poseur ; affecté ; maniéré ; prétentieux
ท่านั้นท่านี้[xp] (thā nan thā) EN: this ; that and the other thing ; fussing around FR:

fuss ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatsaktion {f}great fuss
fusselfrei; flusenfrei; faserfrei {adj} | fusselfreier Lappen; flusenfreier Lappenlint-free | lint-free cloth
fusselig {adj} | fusseliger | am fussligstenlinty | lintier | lintiest
heikel {adj} | heikler; heikeler | am heikelstenfussy | fussier | fussiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuss
Back to top