ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fuddy-duddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fuddy-duddy*, -fuddy-duddy-

fuddy-duddy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuddy-duddy (sl.) คนล้าสมัย Syn. fud
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These are your school chums, not the fuddy-duddy Lava Springs staff.นี่เพื่อนร่วมโรงเรียนลูก อย่ามองเป็นพนักงานลาวาสปริงสิจ๊ะ
I always thought Erik was kind of a fuddy-duddy.ฉันคิดว่าอิริคเป็นพวกหัวโบราณ.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fuddy-duddy
Back to top