ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

freeby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *freeby*, -freeby-

freeby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
freeby (sl.) เสรีภาพ See also: อิสระ Syn. freebie
English-Thai: HOPE Dictionary
freeby(ฟรี'บี) n. สิ่งที่ให้ฟรี,สิ่งที่ให้โดยไม่คิดเงิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า freeby
Back to top