ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fragrance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fragrance*, -fragrance-

fragrance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fragrance (n.) กลิ่นหอม Syn. aroma, balm, scent Ops. stench, stink
fragrance (n.) น้ำหอม
English-Thai: HOPE Dictionary
fragrance(เฟร'เกรินซฺ) n. กลิ่นหอม,ความหอม
English-Thai: Nontri Dictionary
fragrance(n) กลิ่นหอม,ความหอม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragrancesเครื่องหอม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลิ่นหอม (n.) fragrance See also: sweet smell, pleasing scent, aroma, perfume Ops. กลิ่นเหม็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"That all I can smell is your fragrance even in flowers"ที่ทำให้ฉันได้กลิ่นทั้งหมดคือกลิ่นของเธอ แม้จะอยู่ท่ามกลางดอกไม้
Like an orchard's fragrance they fill the airดั่งกลิ่นไม้หอมที่ล่องลอย
I remember its fragrance and think of Janice.ฉันจะจำกลิ่นหอมของมันได้ และคิดถึงเจนนิส
Allowing the fragrance of the flower to reach the tea leaves...ยินยอมให้กลิ่มหอมของดอกไม้เข้าถึงในชา...
Whenever I drink this tea, I feel that the fragrance of the tea matches Janice.เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันดื่มชานี่, ฉันจะสัมผัส ได้ถึงกลิ่มหอมของชาที่เข้ากับเจนนิส
Comparing the fragrance of the tea...เปรียบเทียบกลิ่นหอมของชา... ..
I think it matches, being able to get the fragrance all over again.ฉันคิดว่ามันเข้ากันได้, สามารถ ทำให้มีกลิ่มหอมไปทุกหนทุกแห่งอีกครั้ง
Researchers at the fragrance lab down there, when they're not dealing ecstasy.นักวิจัยเรื่องกลิ่นที่ทำงานในห้องแล็บข้างล่าง ...ตอนที่พวกเขาไม่ได้อัพยานะ
For a woman, her fragrance is important.สำหรับผู้หญิงแล้ว, กลิ่นหอมของเธอสำคัญมากนะ
A fragrance of seduction that nobody can reject.กลิ่นหอมของการยั่วยวนนั่นไม่มีใครปฏิเสธลงหรอก
"There's a fragrance of lavender in your action.""การแสดงของเธอมีกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วย"
I noticed that spicy fragrance whenever you were around.ฉันรู้ว่าคุณมีกลิ่นแบบนั้น

fragrance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花香[huā xiāng, ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤ, 花香] fragrance of flowers
[bì, ㄅㄧˋ, 飶] fragrance of food
香山[xiāng shān, ㄒㄧㄤ ㄕㄢ, 香山] Fragrance Hill (a park in Beijing)
[fēn, ㄈㄣ, 棻] aromatic wood; perfume; fragrance
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)
芬香[fēn xiāng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤ, 芬香] fragrance; fragrant
香味[xiāng wèi, ㄒㄧㄤ ㄨㄟˋ, 香味] fragrance; bouquet; sweet smell
香气[xiāng qì, ㄒㄧㄤ ㄑㄧˋ, 香气 / 香氣] fragrance; aroma; incense
[bì, ㄅㄧˋ, 馝] fragrance
[fù, ㄈㄨˋ, 馥] fragrance, scent, aroma
残香[cán xiāng, ㄘㄢˊ ㄒㄧㄤ, 残香 / 殘香] lingering fragrance
[fēn, ㄈㄣ, 芬] perfume; fragrance

fragrance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes)
フゼア調[フゼアちょう, fuzea chou] (n) Fougere fragrance (family of scents including coumarin, oak moss, lavender, and geranium oil, used in perfumes)
フレグランス[, fureguransu] (n) fragrance
異香[いきょう;いこう, ikyou ; ikou] (n) (obsc) great fragrance
花の香[はなのか, hananoka] (n) fragrance of flowers
花香[かこう, kakou] (n) fragrance of flowers
芳香を放つ[ほうこうをはなつ, houkouwohanatsu] (exp,v5t) to give out (off) fragrance
薫香[くんこう, kunkou] (n) incense; fragrance
甘やか[あまやか, amayaka] (adj-na) sweet (voice, fragrance, etc.)
芳醇;芳潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na) mellow (flavor or fragrance, esp. alcohol); rich; full-bodied; superior
芳香[ほうこう, houkou] (n,adj-no) perfume; fragrance; aroma; balm; (P)
[くん, kun] (n) (1) pleasant smell; aroma; fragrance; scent; (2) pleasant-smelling vegetation
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) smell (esp. a good smell); fragrance; scent; aroma; perfume
香料[こうりょう, kouryou] (n) (1) flavoring; flavouring; spices; (2) fragrance; perfume; incense; (3) condolence gift; (P)
馨香[けいこう, keikou] (n) (1) fragrance; perfume; aroma; (2) honor; honour; fame

fragrance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอมกรุ่น[adj.] (høm krun) EN: rich in fragrance ; strongly scented FR:
กลิ่นหอมกรุ่น[X] (klin høm kr) EN: rich in fragrance FR:
กรุ่น[adj.] (krun) EN: rich in fragrance FR:
เสาวรภย์[n.] (saowarop) EN: fragrance FR:
สุคันธ์[n.] (sukhan) EN: fragrance FR:
สุคนธ์[n.] (sukhon) EN: perfume ; fragrance FR: parfum [m]
สุคนธรส[n.] (sukhontharo) EN: fragrance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fragrance
Back to top