ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forget oneself

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forget oneself*, -forget oneself-

forget oneself ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forget oneself (phrv.) ไม่เห็นแก่ตัว See also: ไม่เอาแต่ได้
forget oneself (phrv.) ควบคุมตัวเองไม่ได้ See also: ขาดสติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลืมตัว (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
หลงไป (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
เคลิ้ม (v.) forget oneself See also: be absent-minded, be a dreamy state Syn. ลืมตัว, เผลอสติ, หลงไป, เผลอตัว Ops. รู้สึกตัว, มีสติ
เหลิง (v.) forget oneself See also: be overconfident, be spoiled, go to far

forget oneself ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself

forget oneself ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
ลืมตน[v.] (leūmton) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
ลืมตัว[v.] (leūmtūa) EN: lose one's self-control ; forget oneself ; be complacent FR: être hors de soi
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
หลงไป[v. exp.] (long pai) EN: forget oneself FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forget oneself
Back to top