ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fill in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fill in*, -fill in-

fill in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fill in (phrv.) กรอก (โดยเฉพาะคำ) See also: เขียนลงใน, เติมคำ
fill in (phrv.) ผ่าน (เวลา)
fill in (phrv.) ให้ข้อมูลกับ (บางคน)
fill in (phrv.) ทำแทน See also: ทำหน้าที่แทน Syn. stand in for
fill in (phrv.) เป็นตัวแทน See also: แทน Syn. stand in for
fill in for (phrv.) ทำงานเพื่อรอบางสิ่ง See also: ทำงานไม่จริงจัง
fill in time (phrv.) กรอก See also: เขียนลงใน Syn. fill in, fill up, make out, write out
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fill insulationฉนวนใช้กรุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรอก (v.) fill in See also: fill with, complete, fill up Syn. เติม, เขียนเติม
เขียนเติม (v.) fill in See also: fill with, complete, fill up Syn. เติม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Janet has to fill in for Penny. Everybody works here.เจเน็ต ก็ต้องอยู่งานแทน เพนนี ทุกคนต้องทำงานกันหมด
Tell him you want a date for a final meeting to fill in the blanks.บอกเขาว่าคุณต้องการวันที่สำหรับการประชุมครั้งสุดท้ายที่จะเติมในช่องว่าง
You just have to get him clean and fill in the last year of his life.- คุณแค่ทำตัวเป็นเค้าตามปกติ - คุณเป็นคนต่างชาติอยู่แล้วนี่
Just don't ask me to fill in your questionnaires.ไม่ใช่แค่ถาม คำถามพวกเติมคำในช่องว่างนะ
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้
The Boss told us to fill in these formsเจ้านายบอกให้เรากรอกฟอร์มนี่
Just fill in the hours and go.แค่รอให้ครบชั่วโมงสอนก็กลับไปได้
You told me I had to fill in the hours to get paid.ก็คุณบอกฉันเองนี่น่า ว่าต้องทำงานครบชั่วโมงถึงจะได้ค่าจ้าง
Now, I just called a really good friend of mine who's a registered nurse, and she's going to fill in for me.ตอนนี้ ฉันเพิ่งจะโทรหาเพื่อนที่ดีมากของฉัน คนที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน และเธอจะทำงานแทนฉันสักพัก
Excuse me madam. Please fill in this form too.คุณผู้หญิงครับ กรุณากรอกแบบฟอร์มนี่ด้วยนะครับ
I'm sure I can... fill in your missing part...ฉันแน่ใจนะว่า... . ฉันสามารถเติมเต็มส่วนที่หายไปได้...
I need you to fill in for me. Kate's gone into labor and there are complications.ฉันอยากให้เข้าเวณแทนหน่อย เคทกำลังเจ็บท้อง และมีปัญหา

fill in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 窴] fill in

fill in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P)
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy
うんちゃらかんちゃら[, uncharakanchara] (exp) something-something ('fill in the blank' type phrase)

fill in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
กรอกแบบฟอร์ม[v. exp.] (krøk baēp f) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
เติมช่องว่าง[v. exp.] (toēm chǿngw) EN: fill in the gaps ; fill in the blanks FR:
เติมคำในช่องว่าง[v. exp.] (toēm kham n) EN: fill in the blanks ; insert the right work in the blank spaces FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fill in
Back to top