ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiancee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiancee*, -fiancee-

fiancee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiancee (n.) คู่หมั้นหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
fiancee(ฟิอานเซ') n. คู่หมั้นหญิง -pl. fiancees
English-Thai: Nontri Dictionary
fiancee(n) คู่หมั้นหญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่หมั้นคู่หมาย (n.) fiance/fiancee See also: betrothed Syn. คู่หมั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Val's fiancée is coming tonight with her parents.Val ของfiancéจจะมาคืนนี้กับพ่อแม่ของเธอ
He was of some assistance to my fiancée last night.เขาช่วยคู่หมั้นผมไว้เมื่อคืนนี้
You should bring your new fiancée up there.เป็นการออกล่าที่ดี ..ที่ฟาร์มของนาย
"and his fiancée Layne Walker Vanderbilt...และคุ่หมั้นของเขา เลนนี่ วอกเกอร์ แวนเดอวิด
Mandy told me what your fiancée over there in England did to you.แมนดี้เล่าให้ผมฟังเรื่องคู่หมั้นคุณ ที่ทำกับคุณที่อังกฤษโน่น
We don't see much of her since that fiancée of yours came to town.เราไม่ได้เจอหล่อนตั้งแต่คู่หมั้นคุณเข้ามาในเมืองนี้
I got a fiancée to think about.ฉันมีคู่หมั้นที่ต้องคิดถึง
You and your fiancée face the hangman's noose.นายและคู่หมั้นต่างก็ เอาคอพาดห่วงอยู่ทั้งคู่
You know, traditionally, the guy gets his ring back when the fiancee runs away.ตามธรรมเนียมผู้ชายจะได้แหวนคืน ถ้าคู่หมั้นหนีไป
Mr. Mancuso, do you acknowledge the lady standing before you as your fiancée and future bride?คุณแมนคูโซ่ วันนี้ตั้งใจจะเปิดเผยความในใจอะไรบ้าง
AND FIANCÉE WILHELMINA SLATER.กับคู่หมั้นของเขาเวเลมิน่า สเลเตอร์
Which is why I was sort of surprised when his fiancée showed up.นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมฉันจึงแปลกใจ เมื่อคู่มั่นเค้าปรากฎตัว

fiancee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
未婚妻[wèi hūn qī, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄑㄧ, 未婚妻] fiancée

fiancee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
許嫁;許婚[いいなずけ;いいなづけ;きょこん(許婚);きょか(許嫁);ゆいなずけ(許嫁), iinazuke ; iinaduke ; kyokon ( kyokon ); kyoka ( iinazuke ); yuinazuke ( iinazuke )] (n) fiance; fiancee
婚約者[こんやくしゃ, konyakusha] (n) fiance; fiancee; (P)

fiancee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; engaged couple ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR: fiancés [mpl]
คู่หมั้นคู่หมาย[n. exp.] (khūman khū ) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiancee
Back to top