ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feudalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feudalize*, -feudalize-

feudalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feudalize (vt.) ทำให้เป็นระบบศักดินา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feudalize
Back to top