ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ferver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ferver*, -ferver-

ferver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ferver (n.) ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด)

ferver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pufferreserve {f}; Puffervermögen
verlaust {adj}; voller Ungezieferverminous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ferver
Back to top