ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ferver*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ferver, -ferver-

*ferver* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ferver (n.) ความดุเดือด (ใช้กับอารมณ์หรือคำพูด)

*ferver* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pufferreserve {f}; Puffervermögen
verlaust {adj}; voller Ungezieferverminous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ferver*
Back to top