ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falling star

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falling star*, -falling star-

falling star ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falling star (n.) ลูกอุกกาบาต See also: อุกกาบาต, ผีพุ่งใต้, ดาวตก Syn. meteor
English-Thai: HOPE Dictionary
falling starn. ลูกอุกกาบาต,ดาวตก,ผีพุ่งใต้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Catch a falling star and put it in your pocketคว้าดาวตกจากฟ้า เก็บมาใส่กระเป๋า
Catch a falling star And put it in your pocketคว้าดาวตกจากฟ้า เก็บมาใส่กระเป๋าไว้
There are those who do not believe that a single soul... born in heaven... can split into twin spirits and shoot, like falling stars to earth,ไมมีใครเชื่อ ว่าวิญญาณดวงเดียว กำเนิดในสวรรค์ จะสามารถแบ่งเป็นสองจิตใจ
For me, it was lying on my back... at Boy Scout camp, watching falling stars.สำหรับผม คือตอนที่นอนดูดาวตก
"You who swallowed a falling star, oh heartless man""เจ้าผู้กลืนกินดารา โอ้ ชายผู้ไร้หัวใจ"
Looks like you hitched your wagon to a falling star.ดูเหมือนว่าเธอมัดรถของเธอไว้กับดาวที่กำลังตกนะ

falling star ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陨星[yǔn xīng, ㄩㄣˇ ㄒㄧㄥ, 陨星 / 隕星] meteorite; falling star

falling star ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
流星[りゅうせい, ryuusei] (n) meteor; falling star
隕星[いんせい, insei] (n) meteor; falling star
火の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball
火玉[ひだま, hidama] (n) falling star; fireball

falling star ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falling star
Back to top