ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expository

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expository*, -expository-

expository ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expository (adj.) ซึ่งเป็นการอธิบาย See also: ซึ่งเป็นการชี้แจง Syn. explanatory, explicatory
English-Thai: HOPE Dictionary
expository(adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย, Syn. expositive
English-Thai: Nontri Dictionary
expository(adj) เกี่ยวกับการชี้แจง,เกี่ยวกับการอธิบาย

expository ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
説明的[せつめいてき, setsumeiteki] (adj-na) explanatory; expository; elucidatory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expository
Back to top