ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expired

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expired*, -expired-

expired ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expired (adj.) ซึ่งหมดอายุ Syn. ended, lapsed
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expired Dateวันหมดอายุ,ระยะเวลาแสดงความคงสภาพ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your time has expiredเวลาของคุณหมดแล้ว
The time period for that is expiredเวลาสำหรับเรื่องนั้นมันหมดไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An expired community college student id.กูรู้ว่าบ้านมึงอยู่ไหน
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด
I booked this room on my expired student pass code, so whatever decision you intend to make, I suggest you make it quickly.ฉันจองห้องนี้ไว้สำหรับ นักศึกษาหัวกะทิที่มีรหัสผ่าน ดังนั้น ไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรก็ตาม ฉันขอแนะนำให้คุณทำให้เร็วที่สุด
Get this... Her visa expired two years ago.ฟังนะ วีซ่าเธอหมดอายุไปสองปีแล้ว
And you're here on an expired visa.วีซ่าหมดอายุแล้วแต่คุณก็ยังอยู่ที่นี่
My guess is that he landed on something else and ultimately expired before tumbling into the water.ฉันคาดว่าเขาจะหล่นใส่อะไรบางอย่าง และตายก่อนที่จะถูกทิ้งในน้ำ
My passport visa expired a couple months ago an d I've been in the country illegally.วีซ่าผมหมดอายุได้ 2-3 เดือนแล้ว และผมก็อยู่ที่นี่แบบผิดกฎหมาย
The one thing i didn't tell you is that I'm here on a student visa that expired six years ago,ผมไม่ได้บอกคุณว่า ผมอยู่ที่นี่ได้โดยถือวีซ่านักเรียนที่หมดอายุไป6ปีที่แล้ว
You're in the country on an expired visa.คุณอยู่ในประเทศขณะที่วีซ่าคุณหมดอายุแล้ว
The time to take a breath expired when my son died.เวลาที่จะตั้งสติมันหมดไปตั้งแต่ตอนที่ลูกชายผมตาย
We're out of iodine, and the antihistamines, have expired and I'm out of bandages too.พ่อคะ ไอโอดีนเราหมดแล้ว -และยาแก้แพ้ก็หมดอายุด้วย แล้วก็ผ้าพันแผลหนูก็หมดด้วย
They wouldn't have if the bodily functions expired as quickly as they did.พวกเขาจะไม่มีถ้าระบบร่างกายของเขาล้มเหลวอย่างรวดเร็ว

expired ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未経過[みけいか, mikeika] (n) unexpired
未経過保険料[みけいかほけんりょう, mikeikahokenryou] (n) prepaid insurance premium; unearned premium; unexpired premium
締め切る(P);閉め切る;〆切る;閉切る;締切る[しめきる, shimekiru] (v5r,vt) to close up; to shut up (e.g. behind doors); to cut off (e.g. because a deadline has expired); (P)
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)

expired ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดอายุ [adj.] (mot-āyu) EN: expired ; out of date FR: périmé ; expiré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expired
Back to top