ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

execution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *execution*, -execution-

execution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
execution (n.) การบังคับตามกฎหมาย See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
execution (n.) การประหารชีวิต Syn. capital punishment, killing
execution (n.) การดำเนินการ See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ Syn. administration
executioner (n.) เพชฌฆาต See also: ผู้ประหารชีวิต Syn. hangman, headsman, killer
English-Thai: HOPE Dictionary
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ
English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมบังคับคดี (n.) Legal Execution Department
การกระทำการ (n.) execution See also: performance
ผู้ประหารชีวิต (n.) executioner Ops. คน
ผู้สำเร็จโทษ (n.) executioner Syn. ผู้ประหารชีวิต Ops. คน
เพชฌฆาต (n.) executioner See also: hangman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง
Well it was either this or execution so...ดีมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี้หรือการดำเนินดังนั้น ...
What about a stay of execution or...?แล้วเรื่องชะลอการลงโทษล่ะ
We believe that our man inside may have been trying to stall the execution of a hostage.เชื่อว่าคนของเราข้างใน อาจพยายามถ่วงเวลาไม่ให้ตัวประกันโดนฆ่า
Nick, you're asking him to commit political suicide by granting a stay of execution to Illinois' most notorious death row inmate.นิค คุณจะขอให้ผู้พิพากษาทำลายเส้นทางการเมืองของตัวเอง โดยชะลอการประหารนักโทษที่ดังที่สุดในอิลลินอยส์เนี่ยนะ
Most importantly, it is about procedural correctness in the execution of unquestionable moral authority.โดยเฉพาะการแก้ไข การกระทำผิดศีลธรรม
The execution squad shows up?จะมีหน่วยสวาท โผล่มายิงผมรึไง?
The execution style -Excuse meเหมือนการประหารเลย ขอโทษนะ
Homeland Security spokesmen praised the near-perfect execution from local police, citing zero casualties on the enforcement side...คุณจะไม่ทำให้เท้าเย็น,ใช่ไหม? ไม่,ไม่แน่นอน เท้าของผมอุ่นมาก ถุงเท้า2 ชั้น
That will depend on your execution date.นั่นคงขึ้นอยู่ว่าคุณจะเริ่มทำมันเมื่อไหร่
TRUST ME. THIS IS NOT THE FIRST EXECUTION I'VE PRONOUNCED AT.มีอะไรในวันนั้นไหมที่ทำให้คุณ\ ลาออกจากทัณฑสถาน
We must kill the witch. Bring her execution forward to tonight.เราต้องประหารแม่มดซะ พาตัวนางไปเตรียมประหารคืนนี้

execution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ, 法场 / 法場] execution ground
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, 火刑] execution by fire; burning at the stake
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 执行人 / 執行人] executioner (hangman); business executor
临刑[lín xíng, ㄌㄧㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, 临刑 / 臨刑] facing execution
档案执行[dàng àn zhí xíng, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 档案执行 / 檔案執行] file execution; executable file
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 刀锯斧钺 / 刀鋸斧鉞] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution
刑场[xíng chǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄤˇ, 刑场 / 刑場] place of execution
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, 审处 / 審處] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution
缓刑[huǎn xíng, ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 缓刑 / 緩刑] stay of execution

execution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution
仮執行[かりしっこう, karishikkou] (n) provisional execution
刑死[けいし, keishi] (n,vs) execution
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] (n) {comp} unsuccessful execution
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] (n) {comp} execution time; run time
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] (n) {comp} execution order; execution sequence
強制処分[きょうせいしょぶん, kyouseishobun] (n) compulsory execution
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China)
締結[ていけつ, teiketsu] (n,vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P)
警察官職務執行法[けいさつかんしょくむしっこうほう, keisatsukanshokumushikkouhou] (n) police execution of duties law
エクスキューショナー[, ekusukyu-shona-] (n) executioner
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution)
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
刑吏[けいり, keiri] (n) executioner
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P)
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n,vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) {Buddh} lead monk performing various tasks in a temple; (P)
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution)
斬罪[ざんざい, zanzai] (n) (execution by) decapitation
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P)
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P)
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters
首切り台[くびきりだい, kubikiridai] (n) executioner's block
Japanese-English: COMDICT Dictionary
命令再試行[めいれいさいしこう, meireisaishikou] instruction execution retry
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution

execution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงกระทำ[n. exp.] (chūang krat) EN: execution phase FR: phase d'exécution [f]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
การบังคับ[n.] (kān bangkha) EN: execution FR: contrainte [f]
การบังคับคดี [n.] (kān bangkha) EN: execution of a sentence FR: exécution d'un jugement [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkha) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.) FR: exécution d'un jugement[f]
การบริหารงบประมาณ[n. exp.] (kān børihān) EN: budget execution FR:
การดำเนินการ[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administration ; execution ; action ; operation FR: action [f] ; opération [f]
การกระทำการ[n.] (kān kratham) EN: execution ; performance FR:
การปฏิบัติตามสัญญา[n. exp.] (kān patibat) EN: execution of a contract FR:
การประหารชีวิต[n.] (kān prahānc) EN: execution FR: exécution [f]
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēn) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; execution ground ; place for the execution of criminals ; execution ground FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]
ทุเลาการบังคับคดี [v. exp.] (thulao kān ) EN: suspend the execution of a sentence ; stay the execution of a sentence FR:
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
อยู่ระหว่างดำเนินการ[v. exp.] (yū rawāng d) EN: FR: être en cours d'exécution

execution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauausführung {f}building construction; execution of construction work
Zwangsvollstreckung {f}compulsory execution
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation
Programmausführung {f}program execution
Projektabwicklung {f}project execution
Projektausführungsansatz {m}project execution approach
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order
Vollstreckungsschutz {m}stay of execution
Vollstreckungsaufschub {m}stay of execution
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Ausführungsbeispiel {n}execution example
Ausführungsstand {m}execution state
Bauabwicklung {f}execution of construction work
Befehls-Ausführungszeit {m}execution time
Strafvollstreckung {f}execution of sentence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า execution
Back to top