ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

episcopate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *episcopate*, -episcopate-

episcopate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
episcopate (n.) เขตปกครองหรือเขตรับผิดชอบของสังฆนายก Syn. episcopacy
episcopate (n.) คณะสังฆนายก Syn. episcopacy
episcopate (n.) ตำแหน่งของสังฆนายก See also: สำนักงานของสังฆนายก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า episcopate
Back to top