ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enfilade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enfilade*, -enfilade-

enfilade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfilade (n.) การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร See also: การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร Syn. raking fire
enfilade (n.) ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง See also: ตำแหน่งที่ง่ายต่อการถูกระดมยิง
enfilade (vt.) ยิงกราด See also: ระดมยิงไปตามแนวรบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He chose and elevated position with excellent enfilade and perfect field of fire.จำไว้ว่า คนร้ายก่อเหตุเวลากลางคืน การที่จะหยุดเขาได้

enfilade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นแถว[adv.] (pen thaēo) EN: in rows ; in large numbers FR: en enfilade ; file de ; en ligne
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ยิงกราด[v. exp.] (ying krāt) EN: rake ; strafe ; enfilade FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enfilade
Back to top