ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encyclopedia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encyclopedia*, -encyclopedia-

encyclopedia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encyclopedia (n.) สารานุกรม See also: หนังสือที่รวมความรู้หลายสาขาวิชา
English-Thai: Nontri Dictionary
encyclopedia(n) สารานุกรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encyclopedia; encyclopaediaสารานุกรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encyclopediaสารานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สารานุกรม (n.) encyclopedia
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Volume 1 of an Encyclopedia Galactica.เล่มที่ 1 จากสารานุกรม แกแลคทิคะ
All right, let's Encyclopedia Brown this bitch.ก็ได้ ให้สารานุกรม ใส่เรื่องนี้ไปด้วย
A career criminal with a record like his, he's gotta be an encyclopedia of intel on tons of other cases.กับประวัติอาชญากรรมอย่างเขา เขาต้องเป็นขุมข้อมูลความคิด ของอาชญากรรายอื่นด้วย
I read the entire encyclopedia of pottery.สารานุกรมเกี่ยวกับการปั้นหม้อมาเต็มที่เลย
Walking encyclopedia of the creepy and the crawly.สารานุกรมของสิ่งน่ากลัวที่เดินได้
I know Bobby's got a Grecian encyclopedia of weird in here.ฉันรู้ว่าบ๊อบบี้มี สารานุกรมเรื่องแปลกกรีก
It's like an encyclopedia of mythical creatures.มันก็เหมือนสารานุกรมของ สัตว์ในตำนาน
She's writing some sort of sex encyclopedia or something like that.เธอเขียนเรียงลำดับของการมีเพศสัมพันธ์บางอย่าง สารานุกรมหรือสิ่งที่ต้องการที่.
"Zimmerman's encyclopedia of extinct languages volume 1:สารานุกรมซิมเมอร์แมน แห่งภาษาที่สาปสูญ เล่มที่1
But unless you have an encyclopedia of faceless nightmare monsters, why don't we just start with a little regular detective work here?คุณมีสารานุกรมของปิศาจฝันร้ายไร้หน้า ทำไมเราไม่เริ่มจากงาน ของนักสืบธรรมดาเล็กๆน้อยๆนี่ก่อนล่ะ
I found this encyclopedia of heraldry and look.ผมเจอนี่ในสารานุกรมตราประจำตระกูล ลองดูสิ
That's very astute, Encyclopedia Brown.ฉลาดมาก พ่อนักสืบน้อย

encyclopedia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国大百科全书出版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, 中国大百科全书出版社 / 中國大百科全書出版社] Encyclopedia of China Publishing House
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
太平御览[Tài píng yù lǎn, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄩˋ ㄌㄢˇ, 太平御览 / 太平御覽] Imperial Readings of the Taiping Era, general Song dynasty encyclopedia compiled during 977-983 under Li Fan 李昉, 1000 scrolls
大一统志[dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大一统志 / 大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
大元大一统志[Dà Yuán dà yī tǒng zhì, ㄉㄚˋ ㄩㄢˊ ㄉㄚˋ ㄧ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 大元大一统志 / 大元大一統誌] Dayuan Dayi Tongzhi, Yuan dynasty geographical encyclopedia, compiled 1285-1294 under Jamal al-Din 紮馬剌丁|扎马剌丁 and Yu Yinglong 虞應龍|虞应龙, 755 scrolls
百科全书[bǎi kē quán shū, ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, 百科全书 / 百科全書] encyclopedia

encyclopedia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンサイクロペディア[, ensaikuropedeia] (n) encyclopedia
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P)
大百科[だいひゃっか, daihyakka] (n) (See 百科・2) large encyclopedia
大鑑[たいかん, taikan] (n) encyclopedia
生き字引き;生き字引;生字引[いきじびき, ikijibiki] (n) walking dictionary or encyclopedia
百科辞書[ひゃっかじしょ, hyakkajisho] (n) (See 百科事典) encyclopedia (encyclopaedia)
ウィキペディア[, uikipedeia] (n) Wikipedia (free online encyclopedia)
事典[じてん(P);ことてん, jiten (P); kototen] (n) cyclopedia; encyclopedia; (P)
大全[たいぜん, taizen] (n) encyclopedia; complete works
百科[ひゃっか, hyakka] (n) (1) many objects (for study); (2) (abbr) (See 百科事典) encyclopedia; encyclopaedia
百科事典(P);百科辞典(P)[ひゃっかじてん, hyakkajiten] (n) encyclopedia; encyclopaedia; (P)
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
百科事典[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia

encyclopedia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สารานุกรม[n.] (sārānukrom) EN: encyclopedia ; encyclopaedia FR: encyclopédie [f]
สารานุกรมพืช[n. exp.] (sārānukrom ) EN: encyclopedia of plants FR: encyclopédie des plantes [f]
สารานุกรมเสรี[n. exp.] (sārānukrom ) EN: free encyclopedia FR: encyclopédie libre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encyclopedia
Back to top