ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emulsion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emulsion*, -emulsion-

emulsion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emulsion (n.) ของเหลวชนิดหนึ่งผสมกับของเหลวอีกชนิดหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
emulsion(อิมัล'เชิน) n. ส่วนผสมของของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้ากัน,ยาน้ำนม., See also: emulsive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
emulsion(n) ของเหลวคล้ายนม,น้ำมันผสมน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emulsion tubeท่อผสม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emulsion อิมัลชัน การนำเอาสารละลายตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ซึ่งปกติไม่ผสมกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน มาผสมกันโดยการปั่นอย่างรุนแรง หรือโดยใช้สารอิมัลชัน ซึ่งจะปรับสภาพแรงตึงผิวของหยดน้ำหรือสารนั้น ๆ ให้มารวมกันได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิมัลชัน (n.) emulsion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know I said my image couldn't be captured, but that was back in the days of silver emulsion and film.ผมรู้ ผมบอกว่าผมไม่สามารถถ่ายรูปติด แต่นั่นมันสมัยที่ใช้ฟิล์ม และน้ำยาล้างฟิล์มเป็นแร่เงิน
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ...
Now, our Whitening Emulsion...c.bg_transparentแล้วก็ ครีมปรับผิวขาว... /c.bg_transparent

emulsion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳剂[rǔ jì, ㄖㄨˇ ㄐㄧˋ, 乳剂 / 乳劑] emulsion

emulsion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エマルジョン;エマルション;エマルジオン(ik)[, emarujon ; emarushon ; emarujion (ik)] (n) emulsion
エマルジョンレーザー記憶装置[エマルジョンレーザーきおくそうち, emarujonre-za-kiokusouchi] (n) {comp} emulsion laser storage
エマルジョン塗料[エマルジョンとりょう, emarujon toryou] (n) emulsion paint
エムルション[, emurushon] (n) emulsion
乳剤[にゅうざい, nyuuzai] (n) emulsion
乳化重合[にゅうかじゅうごう, nyuukajuugou] (n) emulsion polymerization
乳濁[にゅうだく, nyuudaku] (n) emulsion
乳菓[にゅうか, nyuuka] (n) emulsion
水性ペンキ[すいせいペンキ, suisei penki] (n) water-based paint; emulsion
水性塗料[すいせいとりょう, suiseitoryou] (n) water-based paint; emulsion

emulsion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิมัลชัน[n.] (imanchan) EN: emulsion FR: émulsion [f]
อิมัลชันปฐมภูมิ[n. exp.] (imanchan pa) EN: primary emulsion FR:
ยาอิมัลชัน[n.] (yā imanchan) EN: emulsion FR: émulsion [f]
ไมโครอิมัลชัน[n.] (maikhrō-ima) EN: microemulsion FR:

emulsion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischbrät {m,n}meat emulsion
Dispersionsfarbe {f}emulsion paint
Emulsion {f} | Emulsionen
Emulsionsfarbe {f}emulsion paint
Emulsions-Spaltkolben {m}emulsion separating flask

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emulsion
Back to top