ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electrotherapy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electrotherapy*, -electrotherapy-

electrotherapy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electrotherapy (n.) การใช้ไฟฟ้าบำบัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electrotherapy; electrotherapeuticsการรักษาด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electrotherapyเครื่องที่ใช้ในการรักษาด้วยไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า,การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I call it "electrotherapy".ผมเรียกมันว่า "การบำบัดด้วยไฟฟ้า"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electrotherapy
Back to top