ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eggplant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eggplant*, -eggplant-

eggplant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eggplant (n.) มะเขือยาวสีม่วงเข้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
eggplantn. ต้นมะเขือผลเป็นสีม่วง ขาวหรือเหลือง
English-Thai: Nontri Dictionary
eggplant(n) มะเขือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eggplantมะเขือยาว [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You like eggplant parmigiana?ที่คุณชอบ มะเขือ parmigiana?
I'll have the fried eggplant and a Diet Coke.ขอไข่ทอดกับไดเอ็ทโค้กแล้วกัน
See how the eggplant is nearly gone?เพราะว่ามะเขือยาวนี่พร่องไปหน่อย เธอคงกินมันไปแล้ว
She had eggplant lasagna.เธอกินลาซานญ่ามะเขือม่วง
That's eggplant over there.ตรงนั้นคือมะเขือม่วง
Eggplant parm.ทำใจซะเถอะ คุณคงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วล่ะ
I know you all hate eggplant, but...แม่รู้ว่าทุกคนไม่ชอบกินมะเขือยาว แต่...
That looks kind of like an eggplant, what with that color and the way it's all swell up at the end.ยังกะมะเขือม่วงแน่ะ ม่วงไปหมดตั้งแต่ตอจรดปลายเลย
When I'm lucky, it's a cucumber or eggplant.ถ้าผมโชคดี ก็จะเจอแค่แตงกวาหรือมะเขือ

eggplant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茄科[qié kē, ㄑㄧㄝˊ ㄎㄜ, 茄科] Solanaceae (the potato and eggplant family)
[qié, ㄑㄧㄝˊ, 茄] eggplant
茄子[qié zi, ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, 茄子] eggplant; aubergine; Guinea squash
烧茄子[shāo qié zi, ㄕㄠ ㄑㄧㄝˊ ㄗ˙, 烧茄子 / 燒茄子] stewed eggplant

eggplant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エッグプラント[, eggupuranto] (n) eggplant
水茄子;水なす[みずなす, mizunasu] (n) (1) var. of eggplant (Solanum melongena) which can be eaten raw; (2) pickled (in rice bran or vinegar) (whole) eggplant
秋茄子[あきなす, akinasu] (n) (See 茄子) autumn eggplant; eggplant picked eaten in the autumn
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility)
茄子(P);茄[なす(P);なすび(茄子), nasu (P); nasubi ( nasu )] (n) eggplant (Solanum melongena); aubergine; (P)
赤茄子[あかなす, akanasu] (n) (1) Chinese scarlet eggplant (Solanum integrifolium); tomato-fruit eggplant; (2) tomato (Lycopersicon esculentum)
小茄子[こなすび, konasubi] (n) (1) (See 茄子) small eggplant; (2) (uk) Japanese yellow loosestrife (Lysimachia japonica)
惚け茄子[ぼけなす, bokenasu] (n) (1) (uk) faded, dull-colored eggplant; (2) (derog) slow-witted, abstracted person; halfwit
放す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P)

eggplant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: Indian Nightshade ; Dutch eggplant ; Solanum aculeatissimum FR:
ขื่น[n.] (kheūn) EN: yellow eggplant FR:
มะเขือ[n.] (makheūa) EN: aubergine ; eggplant (Am.) ; Solanum FR: aubergine [f] ; morelle [f] ; Solanum
มะเขือขาว[n.] (makheūa khā) EN: eggplant FR:
มะเขือม่วง[n. exp.] (makheūa mua) EN: purple eggplant FR:
มะเขือม่วงเล็ก [n. exp.] (makheūa mua) EN: eggplant FR:
มะเขือเผา[n. exp.] (makheūa pha) EN: baked eggplant FR:
มะเขือพวง[n.] (makheūaphūa) EN: pea eggplant ; Solanum torvum FR: aubergine grappe [f] ; Solanum torvum
มะเขือเปราะ[n. exp.] (makheūa prǿ) EN: small eggplant ; eggplant ; brinjal FR: aubergine ronde [f]
มะเขือยาว [n. exp.] (makheūa yāo) EN: long eggplant FR: aubergine longue [f]
มะแว้ง[n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:
มะแว้งเครือ[n. exp.] (mawaēng khr) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eggplant
Back to top