ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eatable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eatable*, -eatable-

eatable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eatable (adj.) ที่กินได้ See also: ซึ่งใช้กินได้, ซึ่งเหมาะสำหรับกินได้ Syn. edible, palatable
eatable (n.) อาหาร See also: ของกิน Syn. food, victual
eatables (n.) เนื้อผลไม้ See also: ส่วนที่รับประทานได้, อาหาร Syn. foodstuff
eatables (n.) อาหารที่บำรุงร่างกาย Syn. foodstuff
eatables (n.) อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. hay
English-Thai: HOPE Dictionary
eatable(อีท'ทะเบิล) adj. กินได้,ใช้กินได้. n. อาหาร,ของกิน
English-Thai: Nontri Dictionary
eatable(adj) น่ากิน,น่ารับประทาน,กินได้,รับประทานได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของบริโภค (n.) eatables See also: comestibles Syn. ของกิน
โภช (n.) eatables See also: comestibles Syn. ของบริโภค, ของกิน
โภชนะห้า (n.) five eatables
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take 'em both on. I'm indefeatable.ให้ยัยแก่พวกนั้นเข้ามา ฉันจะจัดการทั้งคู่
Everything in this room is eatable.ทุกอย่างในห้องนี้กินได้ทั้งนั้น
With your system's software Harry's expertise in law enforcement and the physical security you're an unbeatable team.ด้วยระบบซอฟต์แวร์ของคุณ... ...ความเห็นของ Harry ในด้านกฎหมาย และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน... ...คุณเป็นทีมที่ต่อสู้ได้
It's a perfectly treatable condition.และอยู่ในสภาวะที่รักษาได้
Yeah, I'm world champion of bad luck. But I tell you something, I'm undefeatable.ใช่ ผมเป็นแชมป์โลกโชคร้าย แต่จะบอกว่า ผมไม่เคยแพ้ใคร
No, tell me the name your parents have given you... and not the name of eatables.ไม่, บอกชื่อที่พ่อแม่คุณ ตั้งให้คุณสิ... และไม่เอาชื่ออาหาร
I prefer the word "treatable. "ผมอยากระบอกว่าการรักษา
These fuckers are mean, but they're beatable.ไอ้พวกนั้นมันร้าย แต่ก็พอจะปราบได้
It's very treatable with drugs and therapy.มันรักษาได้ง่ายมาก ด้วยยาและการบำบัด
No-one is unbeatable.ไม่มีใครเป็นอมตะหรอก
But with his magical staff, he was unbeatable.ถ้ามีไม้พลองอนยู่ในมือ เขาไม่มีวันพ่ายใครทั้งนั้น
The unbeatable.ในใต้หล้าไร้ผู้เทียมทาน

eatable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together

eatable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินได้[adj.] (kin dāi) EN: edible ; eatable FR: comestible ; mangeable ; consommable
โภชนะห้า[n.] (phōchanahā) EN: five eatables FR:
โภช ; โภชย์[n.] (phōt) EN: eatables ; consumable FR:

eatable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unschlagbar {adj} | unschlagbarer | am unschlagbarstenunbeatable | more unbeatable | most unbeatable
ungenießbar {adj} | ungenießbarer | am ungenießbarstenuneatable | more uneatable | most uneatable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eatable
Back to top