ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earmark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earmark*, -earmark-

earmark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earmark (n.) ตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark (vt.) ทำตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark for (phrv.) มีพอสำหรับ See also: เพียงพอกับ, เหมาะสมกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic
English-Thai: Nontri Dictionary
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This has all the earmarks of Al qaeda.คุณส่งเครื่องแบบซักที่ไหน
The one with the 55 million in black-budget earmarks,อันที่มีมูลค่า ๕๕ ล้านใน งบลับที่กันไว้
They sound delicious, but this money is earmarked for scones.ฟังดูน่าอร่อยนะ แต่เงินนี่ถูกมาร์กไว้ว่าเอาไว้ซื้อสโคนเท่านั้น
It earmarks $90 million for my state for the expansion of a weather station on Mount Inostranka.ระบุว่าเงิน 90 ล้านเหรียญจากรัฐของฉัน ถูกนำไปขยายสถานี ในเทือกเขาอินนอสตรันก้า
There are dozens of other programs and earmarks and special interests all taking money from ordinary taxpaying citizens.มีโครงการอื่นๆและผลประโยชน์พิเศษ หลายสิบอย่าง ที่ล้วนแต่นำเงินภาษีของประชาชนไปใช้
A recent cyber-attack on the Defense Department's computer server had all the earmarks of one of Calder's prototype software programs.ล่าสุด ไซเบอร์ได้โจมตีโจมตี เซิร์ฟเวอร์ของกระทรวงกลาโหม เราเจอร่อยรอยโปรแกรม
You're trying to put an end to a century's old curse with a video camera that you snagged from our 12-year-old neighbour's garage sale and some seed money originally earmarked for an exotic dancer.เธอพยายามที่จะหยุด คำสาปเก่าแก่ของศตวรรษ ด้วยกล้องวีดีโอที่ได้มาจาก ร้านขายของมือสอง ของเพื่อนบ้านอายุ 12 ปี
Dean, even if she can dodge Crowley, as soon as Ellie dies, her soul is earmarked for hell.ดีน ถึงแม้ว่าเธอจะสามารถหลบหลีกครอว์ลี่ย์ได้ เร็วที่สุดเท่าที่เอลลีตาย จิตวิญญาณของเธอจะถูกส่งให้นรก
I need you to figure out how the hijackers are getting a line on the goods earmarked for Glades Memorial.ผมต้องการให้คุณ หาว่าโจรพวกนั้น รู้ได้ยังไงว่า ของจะส่งมาที่โรงพยาบาลเกลดส์ตอนไหน
Nothing some earmarks can't fix.ไม่มีอะไร earmarks บางส่วนไม่สามารถแก้ไข

earmark ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤマーク[, iyama-ku] (n) earmark
充用[じゅうよう, juuyou] (n,vs) appropriation to; earmarking for
目的税[もくてきぜい, mokutekizei] (n) earmarked tax; special-purpose tax

earmark ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
ผูกหู[v.] (phūkhū) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earmark
Back to top